மாராப்பை நழுவ விட்டு

Tamil Sex Story – நான் ஒரு ைகராசியனா ேபாட்ேடாகிராபர். சினிமாவுக்கும் அலங்காரமாய் ேபாட்ேடா எடுப்பதற்கும் என்ைன ேதடி வருவார்கள். ஒரு சமயம் ஞாயிற்றுக் கிழமை.. மழை வருகிற மாதிரி இருந்ததால் கடை திறந்து வைத்திருந்த நான் கடையைப் பூட்டிக் கிளம்பினேன்..

அப்ேபாதுதான் அந்த அழகி என்னைத் ேதடி ேபாட்டோ எடுக்க வேண்டும் என்று வந்தாள்.. அவள் வாய் திறந்து ேபசியதில் இருந்து மட்டும்தான் ெதரிந்தது அவள் ஒரு அரவாணி.. என்று.. ெசான்னாலும் நம்ப முடியாத அளவுக்கு ெபண்ணைப் ேபால அவ்வளவு கவர்ச்சியாகவும் அழகாகவும் இருந்தாள். தன் ெபயர் மிதுனா என்று ெசான்னாள்.. நான் கடையைத் திறந்து அவளை உள்ளே அழைத்துப் ேபானேன்…

ெகாஞ்சம் ெசக்சியா எடுக்கணும் பரவாயில்லல்ல என்றாள்.. அதுக்ெகன்ன எடுத்துரலாம் என்று நான் கதவை சாத்தி தாளி்ட்ேடன்.. அவள் ேமக்கப் ரு°ம் ேபாய்…அரை மணி ேநரம் கழித்துதான் வந்தாள்… அவள் ேமக்கப்பையும் அழகையும் பார்த்து நான் திகைத்துப் ேபானேன்…

முதலில் ஸ்கர்ட்.. பிறகு சுரிதார் பின்பு ெலகின்ஸ் என்று மாறி மாறி உடை அணிந்து வந்தாள்… ஒவ்வொரு உடையிலும் அவள் மார் திமிறிக் ெகாண்டிருந்தது.. பின்புறம் வட்டமாய் அழகாய் இருந்தது.. உதடு காமரசம் ெசாட்டியது.. வட்டமான முகம்.. எடுப்பான உருவம்…

அடுத்து அவள் புடவை அணிந்து வந்தாள்.. மாராப்பை நழுவ விட்டு. வயிற்றைக் காட்டி.. பின்புறத்தைக் காட்டி பல ேபாஸ்களில் எடுத்துக் ெகாண்டே அதுவரை என் வேலையை மட்டும் கவனித்துக் ெகாண்ருந்த எனக்கு மு°டு மாறியது… புடவையை முந்தாைைனயை நழுவ விட்டு முலையை திமிறத் திமிறக் காட்டியது…

கொசுவத்தை கீறிறக்கி ெதாப்புள் ெதரிய வயிற்றைக் காட்டியது.. சூத்தைத் திீருப்பி வளைத்துக் காட்டியது இந்த படம் எல்லாம் எடுக்க எடுக்க எனக்கு உணர்ச்சி கூடி விட்டது..இப்போது ஒரு கையில் முந்தாைனைய பிடித்துக் ெகாண்டு வயிற்றைக் காட்டிக் ெகாண்டு நிற்க… நான் ேபாட்டோ எடுப்பதை விட்டு விட்டு அவள் பக்கத்தில் ேபானேன்…

என்னாச்சு என்றாள்… இதை ெதாட்டு பார்க்கலாமா என்றேன் அவள் பின் பக்கத்தைக் காட்டி. அவளும் ெவட்கமாய் சிரித்து விட்டு.. ெதாட்டுப் பார்த்துக்குங்க அதுக்கென்ன என்றாள். நான் முதலில் ேமலாக கை வைத்து தடவித்தான் பார்த்்்ேதன்.. அங்கே கை வைத்ததுமே பூல் கிளம்பிக் ெகாண்டது…

அடுத்து தடவி்த் தடவி ெமல்ல அழுத்தி வி்ட்டேன்.. ம்ம் அப்றம் என்றாள் சிரிப்போடு.. நான் பின்புறமாய் நின்று கிளம்பிக் ெகாண்ட என் சுன்னியை அவள் சூத்தில் வைத்து ேதய்த்ேதன்.. கையை முன்புறமாய் இடுப்புக்கு கொண்டு ேபாய் ேலசாய் பிசைந்தேன்..அப்படியே ேமேல கையை ெகாண்டு ேபாய் கும்மென்று இருந்த அவள் முலைப் பந்தை ெதாட்டு தடவினேன்..

அவள் குண்டியை அப்படியும் இப்படியுமாய் அசைத்து என் உணர்ச்சியை அதிகமாக்கினாள்..நான் முலையை நன்றாக கசக்க ஆரம்பித்ேதன்.. ேதாளில் தலை வைத்து அவள் கன்னத்ேதாடு கன்னத்தை உரசினேன்.. என் ேதாளைப் பற்றி ேசர்ல உட்காரச் ெசான்னாள்..

என்ன ேவணுமோ ெசஞ்சுக்குங்க.. என்று மாராப்பை நழுவ விட்டு எனக்கு ெநருக்கமாய் நின்றாள்.. வயிறு தளதளவென்றிருந்தது..அதில வாய் வைத்து முத்தம் ெகாடுத்தேன் நாக்கால் துழாவி சப்பிக் ெகாண்டே கையை பின்புறம் ெகாண்டு ேபானேன்.

. ேமடாய் இருந்த அவள் குண்டியில் ைக வைத்து தடவிக் ெகாடுத்ேதன். எனக்கு நன்றாக விரைத்துக் ெகாண்டது… அப்படியே சூத்தை ெமதுவாய் பிசைந்து ெகாடுத்ேதன்.. தடவத் தடவ இன்பமாய் இருந்தது.. வயிற்ைற நக்கி சப்பி வாய் வைத்து உறிஞ்சிக் ெகாண்டே.. சூத்தை நன்றாகத் தடவி உருட்டி பிசைந்து விட அவள் என் தலையை தடவிக் ெகாடுத்தாள்..

அவள் இப்பேபாது மண்டி ேபாட்டுக் ெகாள்ள மார்போடு முகத்ைத ைவத்து அழுத்திக் ெகாண்டு பரந்த முதுகில் கை வைத்து தடவி முதுகையும் இடுப்பையும் தடவினேன்.. அவள் முகத்தை எனக்குக் காட்ட உதட்ைட சப்பினேன்… என் கை இப்போது மாருக்கு வந்தது…

இரண்ைடயும் ெகாத்தாகப் பிடித்து அழுத்திப் பிசைந்தேன்… அவளும் என் சட்டையை விலக்கி விட்டு மார்க் காம்பை சப்பினாள்.. அவளை எழுப்பி மடியில் உட்கார வைத்துக் ெகாண்டு கால்களால் பின்னிக் ெகாண்டேன்… இரண்டு முலையையும் அழுத்திக் கசக்கினேன்…

ஊக்குகைளப் பிரித்து பிராவுக்குள் தளதளவென்று விம்மிக் ெகாண்டிருந்த முலைகளை அழுத்தி அழுத்தி விட்டேன்.. பிராவையும் கழட்டி விட அவள் முலைகள் ததும்பிக் ெகாண்டிருந்தது… உணர்ச்சி தாங்க முடியாமல் இரண்டு ேபரும் தரைக்கு வந்தேதாம்… முலையை வாய் வைத்து சப்பிக் ெகாண்டே. .

அவள் புடவையை வழித்து சுருட்டினேன்.. வழவழவெவ்னறு இருந்தது அவள் ெதாைடகள்.. ேபாதும் ேவலை ெசய் என்று மண்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டாள…நான் ேபன்ைட கழட்டி விட்டு ஜட்டிக்குள் இருந்து சுன்னியை ெவளியே எடுக்க அவள் கை ேபாட்டு நன்றாய் குலுக்கி விட்டாள்…

அக்குள் வழியாய் கை ேபாட்டு முலைையக் கசக்கிக் ெகாண்டே பளபளவென்றிருந்த அவள் சூத்துக்குள் என் சுன்னியை திணி்த்ேதன்… அவளாக முன்னும் பின்னுமாய் இயங்க ஆரம்பித்தாள்…ெவறியேறி நான் திணித்து அழுத்தி உந்தினேன்…குபுக்கென்று என் சூடு தணிந்தது… அப்படியே இரண்டு ேபரும் ெகாஞ்ச ேநரம் பின்னிக் கிடந்ேதாம்.. ேபாதுமா என்றபடி எழுந்து தன் உடைகளை சரி ெசய்து ெகாண்டாள்…

ேபாறதுக்குள்ள இன்னொரு தடவை ெசஞ்சி விடறேன் வா என்றாள்.. எல்லா ேபாட்ேடாவும் எடுத்து முடிந்து.. கடைசியில் காக்ரா ேசாளியில் வந்த ேபாது எனக்கு மறுபடி தயாராகி இருந்தது… மினுமினுவென்றிருந்த அந்த உடையிலேயே அவளை அப்படியே தழுவிக் ெகாண்ேடன்… நின்றபடியே அவளை தழுவி முத்தம் ெகாடுத்தபடி முலையைக் கசக்கிக் ெகாண்டிருக்க.. அவள் கை ேபாட்டு என் பூலை உருவிக் ெகாண்டே இருந்தாள்..

நன்றாய் விரைத்ததும் என்னை ேசரில் உட்கார வைத்து வாய் வைத்து சப்பினாள்.. நான் குனிந்து பாவாடையோடு அவள் குண்டியை தடவி பிசைந்து ெகாண்டே இருக்க.. அவள் வாய்க்குள் நன்றாய் ேபான என் பூலை சப்பி ஒரு வழியாய் ஆட்டத்ைத முடித்து அவள் மறுநாள் ேபாட்ேடாக்களை வாங்கிக் ெகாள்வதாய் ெசால்லிப் ேபானாள்.. மறுநாள் வந்த ேபாது நான் பணமே வாங்கவில்ைல.. அதற்காக ஒரு முறை ஷாட் எடுக்க எனக்கு அனுமதி ெகாடுத்தாள்..

ேமக்கப் ரு°மிலேயே வைத்து அவளை இன்னொரு முறை சூத்தடித்து விட்டு அனுப்பினேன்… நான் சித்துூரில் தங்கி இருந்த ேபாது நடந்த சம்பவம் இது… ஒரு வீடு எடுத்து தங்கிக் ெகாண்டு பக்கத்தில் ஒரு ெமஸ்சில் சாப்பிட்டு வந்தேதன்… ெமஸ் நடத்தும் சன்னாசிக்கு ேகாமதி என்பவள் மனைவி.. கறுப்பாய இருந்தாலும் மைனா மாதிரி அத்தைன அழகாய் இருப்பாள்… ரவிக்கைக்குள் விம்மி நிற்கிறத மார்புகள்..

ேலசாய் மடிப்பு விழுந்த இடுப்பு.. தளதளவென்ற இடுப்பு.. கால்பந்து மாதிரி விம்மிய பின்புறம்… நான் சாப்பிடுவதை விட அவளை ரசிக்கிறதற்காகவே அவள் கடை்க்குப் ேபாக ஆரம்பித்ேதன்… எப்படியாவது இவளை மடக்கிப்ேபாட முடியாதா என்ற ஏககம் நாளுக்கு நாள் எனக்குள் அதிகமாகிக் ெகாண்டே ேபானது..

ஆனால் சன்னாசி எப்போதும் கடையில் இருந்ததால் அவளை ெநருங்க என்னால் முடியவில்ைல.. ஒத்துக் ெகாள்வாளா என்று முதலில் ெதரிய ேவண்டும்… ஒரு நாள் டீ குடிக்க ேபாது.. அவள் மட்டும்தான் இருந்தாள்.. டீ ேபாட்டுக் ெகாடுத்து விட்டு கிரைன்டரில் மாவு அரைத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்..

அப்போது அவள் மாராப்பு விலகி திம்மென்று ரவிக்கையில் புடைத்துக் ெகாண்டிருந்த முலைகளும் வயிறும் ெதாப்புளும் தரிசனம் தந்தது… நான் டீ குடிக்கிறது ேபால் ரசித்து அதை பார்த்துக் ெகரண்டே இருந்தேதன்.. நான் பார்ப்பதை அவளும் கவனித்து விட்டாள்… கை மாவாய் இருந்ததால் மாராப்பை இழுத்துக் ெகாண்டு விட முடியவில்ைல… நான் அவள் முலையைப் பார்த்துக் ெகாண்டே டீயை உறிஞ்சி இழுக்க..

அவள் என்னைப் பார்த்து கள்ளச் சிரிப்போடு மறுபுறம் திரும்பிக் ெகாண்டாள்.. பின்னாலயும் நல்லாதான் இருக்கு.. என்றேன்.. நீங்க ெராம்ப ேமாசம் என்றவள் கையை கழுவி மாராப்ைப சரி ெசய்து ெகாண்டாள்… ஏன் பார்க்க கூடாதா.. என்றேன் ஏக்கமாய். அதெல்லாம் கூடாது என்றாள்..

முறைப்பு இல்லாமல் முகத்தில் சிரிப்பு மறைந்திருந்ததில் எனக்கு தைரியம் இன்னும் அதிகமானது. நான் என்ன ேகட்டேனா பார்க்கத்தான ெசஞ்சேன் என்றேன்.. ஓஒ ேகக்க ேவற செய்விங்களா என்றாள்.. ஏன் கேட்டா தர மாட்டிங்களா என்றேன் ம்கூம் அதெதல்லாம் கிடையாது என்ற ேபாதும் அவள் முகத்தில் சிரிப்பு இருக்க.. ஆக படிகிறவளாய்த்தான் பட்டது எனக்கு…. இனி ெமலல ெமல்லதான் ெநருங்க ேவண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தேதன்..

நான் மதியம் மு°ன்று மணிக்குதான் சாப்பிட ேபாவேன்.. அப்போது யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு அறையல் வைத்துதான் கோமதி எனக்கு சாப்பாடு ேபாடுவாள்…. அன்று சாப்பாடு ேபாட்ட ேபாது.. கண்ல காட்னா பார்த்துகிட்டே சாப்பிடுவேன்ல என்றேன்.. அவள் கண்களால் கணவன் வீட்டில் இருப்பதாய் ஜாடை காட்டினாள்.. நானும் கண்களால் மாராப்பை விலக்கி விட ெகஞ்சி சைகை ெசய்தேதன்… அவள் ம்கூம் என்றது ேபால ேபானவள்..

தண்ளணீர் எடுத்து வரும் ேபாது.. மாராப்பை விலக்கி விட்டபடி வந்தாள்நான் பார்வையாலேயே அவள் முலையை தடவிக் ெகாடுத்தேதன்.. நல்லா இருக்கே தரக் கூடாதா ஒரு தடவை என்றேன்.. சாப்பிடுங்க ேபசாம என்று அதட்டினாள்.. நான் அவள் ெதாப்புளை பார்த்துக் ெகாண்டே ைகயை சப்பினேன்…அவள் எட்ட நின்று நான் ரசிக்க ரசிக்க காட்டிக் ெகாண்டே நின்றாள்.. கை கழுவி விட்டு வரும் ேபாது..குண்டியில் கை வைத்து ஒரு அழுத்து அழுத்தினேன்..

.அவள் ப்ச் என்றாள்.. ஆக ெதாடுதல் ஆரம்பித்து விட்டது.. அடுத்த முறை கசக்கி விட வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானி்த்தேன்.. அடுத்த முறை சாப்பாடு ேபாடும்ேபாது சட்டென் முலையைப் பிடித்து ஒரு அழுத்து அழுத்தி விட்டேன்… இப்படி எல்லாம் பண்ணாதிங்க யாராவது பார்த்துடப் ேபாறாங்க என்றாள்… யாரும் பார்க்கலைன்னா உனக்கு ஒகேவா என்றேன் ெமதுவான் குரலில். ஒகே என்று சிரித்துக் ெகாண்டே சொல்லி விட்டுப் ேபானாள்…

அடுத்த முறை கடையில் யாரும் இல்ைல… சாப்ிடறதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு தடவை என்றேன் ெகஞ்சலாய்.. என்ன என்றாள் அதிாச்சியோடு.. இங்கயா.. என்றாள்.. சும்மா சில்மிசம் மட்டும் இதப் பார் என்றேன் ஜன்னல் அருகே அழைத்துப் ேபாய் அப்படியே பார்த்துக் கிட்டு இரு.. யாரும் வந்தா ேபாயிரலாம் என்றேன்… அவள் அப்படியே குனிந்து ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாள்…

நான் பின்புறமாய் நின்று அவள் குண்டியை ெமல்ல அழுத்தி அழுத்தி தடவிக் ெகாடுத்ேதன்.. குனிந்திருந்தது முலையைப் பிடித்து கசக்க வசதியாய் இருந்தது.. முலைகளை கசக்கி உருட்டிக் ெகாண்டே… சூத்தில் வைத்து பூலை ேதய்க்க ஆரம்பித்ேதன்… நல்ல மு்டு ஏறிய ேநரம் யாரோ வர்ராங்க என்று ஓடிப் ேபாய் விட்டாள்… வந்த ஆள் டீ குடித்து விட்டுப் ேபாகிற வரை காத்திருந்து எனக்கு ெராம்ப தவிப் பா இருக்கு உன்னை முழுசா பார்க்கணும்னு என்றேன்…

எனக்கும்தான்.. ராத்திரி பத்து மணிக்கு பின்னால ஒரு கொட்டாய் இருக்கு அங்க வர்றிங்களா என்றாள்.. யாரும் வர மாட்டாங்களா என்றேன்.. ம்கூம் அங்கே வந்துடுங்க பத்து மணிக்கு என்றாள்.. நான் பத்து மணிக்கு தவிப்போ.டு காத்திருந்து விட்டு இரவு அங்கே ேபானேன்.. ெகாட்டகை ேமல் ஒரு பரண் இருந்தது.. ேமல வாங்க என்ற அவள் குரல் ரகசியமாய் ேகட்க.. ஏணி மேல் ஏறி பரணுக்கு ேபானேன்…

குடிசை மாதிரி இருந்த அதற்குள் மண்டி ேபாட்டுதான் உள்ளே ேபாக வேண்டி இருந்தது..தரையில் ேபார்வையை விரித்து ஒரு சிமினி விளக்கை எரிய விட்டிருந்தாள்.. மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த காட்டன் ஸாரி கட்டி ேதவதை மாதிரி அந்த ெவள்சிசத்தில் ெதரிந்தாள்… ெநல் அடுக்கி வைக்கிற இடமா என்றேன்.. ஆமா என்றாள்.. தலையில் மல்லிகை பூ வைத்து நன்றாய் அலங்காரம் பண்ணி வந்திருந்தாள்..

இரண்டு ேபரும் கால் நீட்டியபடி சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்து ெகாண்ேடாம்.. என்னை பிடிக்குதா உங்களுக்கு என்றாள்.. ெராம்ப என்றேன்… என்னை உனககு° பிடிச்சிருக்கா.. என்றேன் பிடிக்கலைன்னா வருவேனா என்றாள்.. அவள் தாடையைப் பற்றி ஏந்திக் ெகாண்டேன்… ெமதுவாய் அவள் உதடுகளில் முத்தம் வைத்து உதட்ைட சப்பினேன்… அவளும் நன்றாய் ரசித்து எனக்கு முத்தம் ெகாடுத்தாள். அக்குளுக்குள் கீழ் கை ெகாடுத்து அவளை இறுகத் தழுவிக் ெகாண்டேன்.. அவள் கால்களால் என்னை பின்னிக் ெகாண்டாள்..

என் கை அவள் சூத்துக்குப் ேபானது.. பதமாய் தடவி பிசைந்து விட்டு காலோடு அவள் புடவையை வழித்து சுருட்டினேன்.. மாராப்பு விலகி இருக்க திமிறிய முலைகள் மீது முகம் வைத்து ேதய்த்ேதன்.. அவள் த்லையை நன்றாக அழுத்திக் ெகாண்டாள்.. ரவிக்கைேயாடு ேசர்த்து அவள் முலையை சப்பிக் ெகாண்டே கையை பாவாடைக்குள் விட்டேன்.. தொடைகள் வழியாய் தடவிக் ெகாண்டே மையத்துக்கு கையை ெகாண்டு ேபானேன்

..ேஷவிங் பண்ணிய அவள் புண்டை பிளவுக்கு கை ேபானதும் அவள் என்னை இன்னும் ்இறுக்கமாய் பின்னிக்ெகாண்டாள்… விரலை உள்ளுக்குள் விட்டு நிமிண்ட அவள் தவிக்க ஆரம்பித்தாள்…என் ேபண்டை பட்டன் பிரித்து ஜிப்பை கீழிறக்கி விட.. நான் ேபண்டை் அவிழ்த்ேதன்.. அடுத்து ஜட்டியையும் அவளே உருவி விட்டாள்.. நான் ெகாசுவத்தில கை ேபாட்டு அவள் புடவையை பிரித்தேதன்..

உள் பாவாடையோடு இருந்தது எனக்கு ெவறியை அதிகமாக்கியது.. சட்டென பாவாைடயை உயர்த்தி ெதாடைக்குள் முகம் பதித்து சாமானில் நாக்கு ேபாட ஆரம்பித்ேதன்… கைகள் முலையை திருகி உருட்டியது…ஸ்ஸ்்ஆஆ என்று ெநளிந்தாள்..கால்களை என் ேதாளுக்கு ேமல் ேபாட்டு என்னை இன்னும் நன்றாக அழுத்த என் நாக்கு அவள் புண்டைக்குள் சுழன்றது.. நான் துழாவி எடுக்க..ம்ம் ம்ம் என்று இன்னும் நன்றாய் என்னை ெநருக்கினாள்…

நான் நாடாவை விலக்கி விட்டு பாவாடையை உருவினேன்… ரவிக்கையின் பட்டன்களையும் பிரித்து பிராவிலிருந்து முலையை ெவளியே ெகாண்டு வந்தேதன்…அவள் ேமலுமாய் நான் கீழுமாய் மாறி மாறி அந்த சின்ன இடத்துக்குள் இருவரும் கட்டி உருண்ேடாம்.. அவளை குப்புற படுக்க வைத்து சூத்தில் முகம் வைத்து ேதய்த்து சப்பினேன்… ேபாதும் ேபாதும் என்று புரண்டு ெகாண்டவள்..

என் சுன்னியை பிடித்து தன் புண்டைக்குள் திணத்துக் ெகாண்டாள்.. நான் அவள் உதட்டைக் கவ்வி முலைலகளைத் திருகி பிசைந்தபடி ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்ேதன்… ஆனந்த ெவள்ளம் பாய்ந்து ஓய்ந்தது. அடுத்த முறை அவளைக் குனிய வைத்து முலைகளைக் கசக்கியபடி பின்புறமாய் வேலை ெசய்தேதன்..

மு°ன்றாவது முைற அவள் எனக்கு ேமலாக உட்கார்ந்து அவளே ேவலை ெசய்தாள்.. விடிய விடிய இருவரும் பின்னிப் பிணைந்து கிடந்ேதாம்… காலை விடிகிற ேநரத்தில் ைசடு ெபாசிசனில் ஒரு முறை கட்டிப் பிடித்தபடி திணித்து அடித்ேதன்.. ெகாள்ளாத இன்பத்்ைத இருவரும் ்அனுபவித்து விடிகிற வேைளயில் அவள் என்னை இறுக கட்டிபிடித்து முத்தம் ெகாடுத்து பிரியா விடையோடு அனுப்பி வைத்தாள்.

Scroll to Top