மாஸ்டர் என்னவெல்லாம் பண்ணுவார் என்று இன்பக் கற்பனையில் தவித்தேதன்

Posted on

tamil kamakathaikal – பலான படங்கள் பார்க்கிற யாருக்கும் அவளைத் ெதரியாமல் இருக்காது.. அவள் அங்கத்தின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கவர்ச்சி ெதறிக்கும்… சுண்டி இழுக்கிற கண்கள்.. விம்மி நிற்கிற மார்பு.. தளதளெவன்ற இடுப்பு.. பள்ளமான ெதாப்புள்.. எடு்ப்பான பின்புறம்.. வழவழப்பான ெதாடைகள்..

அவள் படங்களை திரும்பத் திீரும்ப பார்த்து பல நாள் துூக்கம் ெகட்டிருக்கிறேன்… ஒரு அதிர்ஷ்ட நாளில் அவள் நான் இருக்கும் பகுதிக்கே வீடு வாங்கி குடி வந்திருக்கிறாள் என்று ெதரிந்த நாளிலிலிருந்து நான் தவிக்க ஆரம்பித்து விட்ேடன்.. எப்படியாவது அவளை அனுபவிக்க முடியாதா என்று.. நான் ஒருடைலர் என்பதால் ஒரு சமயம் பிளவுஸ் ைதக்க கூப்பிடிருந்தார்கள்.. அப்ேபாதுதான் என் கனவுக் கன்னி அங்கே இருப்பதை ெதரிந்து ெகாண்ேடன்…

அவளுக்கு பிளவுஸ் தைத்து விட்டு அதையே பல தடவை கசக்கி கசக்கி இன்பம் அனுபவித்தேதன்…எப்படியாவது அவளை அனுபவித்ேத தீர ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்து.. அவளைப் பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்ேதன்.. இதற்காக அவள் வீட்டு சமையல்காரியை பணம் ெகாடுத்°து இரண்டு தடவை ேவலை ேவறு ெசய்து சில விசயங்களை ெதரிந்து ெகாண்ேடன்… பணம் ெகாடுத்து அவளை அனுபவிக்க முடியாது..

காரணம் அவளுக்கு ஆண்கள் என்றால் விருப்பம் கிடையாது.. அவள் ஒரு ெலஸ்பியன்…அவளுக்கு பிடித்து ேபாய் விட்டால் எப்படியாவது வீட்டுக்கு ெகாண்டு வந்து விடுவாளாம்.. முரட்டு அழகியாக முலையும் ்ெதாடையும் ெபரிதாக இருந்தால் ேபாதும்… விட மாட்டாள்.. என்று ெதரிந்ததும்… கடைசியாய் நானே ெபண் ேவசம் ேபாடுவது என்று தீர்மானித்து.. இதற்காக மு°ன்று மாசம் ைடம் எடுத்துக் ெகாண்டு தயாரானேன்…

நன்றாக ேசவிங் பண்ணி முகத்தை பிளிச்சிங் பண்ணி… சரியான அளவில் உடைகளையும் தைத்துக் ெகாண்டு தினம் பயிற்சி எடுத்து தயாரானேன்… லிப்ஸ்டிக் ரு°ஜ்.. ைம ஜடை ஜிமிக்கி எல்லாம் ேபாட்டு திம்்மெமன்று விம்மி நிற்கிற மாதிரி ேபட் வைத்து முலைகளும் திரண்ட ெதாடைகளுமாய் கண்ணாடி முன் நின்று பார்த்த ேபாது எனக்கே என் மீது ஆசை வந்தது.. இப்படியே ெதருவில் ேபானால் ெவறி ெகாண்டு விரட்டுவார்கள் என ெதரிந்து அதற்காகவும் ஒரு ஏற்பாடு ெசய்ேதன்…

பர்தா ேபாட்டு என்னை மறைத்துக் ெகாண்டு… சமையல்காரி மு°லமாகவே நான் அந்த பகுதியில் வீடு வாங்க வந்திருப்பதாகவும் அதற்காக ஜினியை சந்தித்து ேபச விரும்புவதாகவும் ெசால்லி வைத்தேதன்.. அந்த நாளும் வந்தது… ெமலிதான ஒரு புடவை கட்டி.. எடுப்பாக மாரை இன்னும் ெபரிது பண்ணிக் ெகாண்டு.. பர்தா அணிந்து அவள் வீட்டுக்கு ேபானேன்….

உள்ளே ேபானதும் வாங்க உட்காருங்க என்று வரவேற்று அமர வைத்தாள்.. அவளும் புடவையில்தான் இருந்தாள்.. அவளைப் பார்த்ததுமே கிளம்பிக் ெகாண்ட என்னை சிரமப்பட்டு கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டேன்… கலா ெசான்னா எதோ வீடு வாங்கப் ேபாறிங்களாமே என்று என்னைப் பற்றி விசாரித்தாள்.. நான் கணவன் ெவளி நாட்டில் இருப்பதாக ஆரம்பித்து ெபாய்கைளச் ெசான்னேன்… வீட்ல ஆம்பளைங்க யாரும் இல்ைல..

பர்தா எதுக்கு எடுத்துடுங்க என்றாள்.. அவள் என்னை முழுசாய் பார்க்க விரும்புவது புரிந்தது.. ெகாஞசம் தண்ணி ெகாடுங்க என்று அவள் தண்ணிர் எடுத்து வருவதற்குள் கவனமாக பர்தாவை விலக்கி எடுத்தேன்… தண்ணீர் பாட்டிலோடு வந்தவள்… என்னைப் பார்த்ததும் ெகாஞ்சம் திணறி வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தாள்… அவள் கண்கள் என் முலைகளையே ேமய்வதை கவனித்து உள்ளுக்குள் உற்சாகமனேன்…

எழுந்து சன்னல் பக்கம் ேபாவது ேபால என் பின்பக்கத்தை அசைத்து அசைத்து நடந்து ேவண்டுெமன்றே எல்லாவற்றையும் ெகாஞ்சம் விம்மலாய் காட்டிதை அவள் ரசிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் என்று புரிந்தது.. நான் திரும்ப வந்து உட்கார்ந்த ேபாது அவள் என் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாள். தனியாவா இருக்கே வீட்ல என்றவள் என் ெதாடை மீது கை வைத்தாள்.. நான் ெநளிந்தேதன்… ஏன் இவ்வளவு ெவட்கப்படறே..

நானும் ெபாம்பளைதானே என்றவள்.. நீ ெராம்ப அழகா இருக்கே என்று என் தாடையை தடவினாள்..அப்போ து அவள் கை என் முலை மீதும் பட்டது ..அவள் என் மீது கை வைக்க தவிக்கவும் ஆரம்பித்து விட்டாள் என்று ெதரிந்தது.. உண்ைமயாக நான் அல்லவா அவள் மீது கை வைக்க தவித்துக் ெகாண்டிருந்தேன்.. ஆனால் நான் யார் என்ற ரகசியம் ெதரிந்து விடாமல் அல்லவா அவளை ெதாட ேவண்டும்… நான் கூச்சப்பட்டது ேபால நான் கிளம்பறேன் ேமடம் என்று எழுந்து ெகாண்ேடன்.. ஏன் என்றாள் அவளும் எழுந்து ெகாண்டு… ெகாஞ்ச ேநரம் இருந்துட்டு ேபாலாமே… என்றாள்..

வீட்்ல மாமியார் ேதடுவாங்க நான் இன்னொரு சமயம் வர்ேரன்… என்றேன்… அவள் ஏமாற்றத்ேதாடு.. நைட் தங்கற மாதிரி வர்றியா என்றாள்.. எதுக்கு என்றேன் நான் எதுவும் புரியாத மாதிரி.. எதுக்கா என்று கவாச்சியாய் சிரித்து விட்டு ெசால்றேன் நீ தங்கற மாதிரி வா என்றவள் என் ேபான் நம்பர் வாங்கிக் ெகாண்டு… ஒரு சிடியையும் ெகாடுத்து தனியா வீட்ல ேபாட்டு பார்.. அடுத்த தடவை வர்ரப்ப நீ என்னை ஏமாத்தக் கூடாது..

என்று ேபாகிற ேபாது என் சூத்தை தடவிக் ெகாடு்த்தாள்.. நான் ெராம்்பவும் என்னை கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டு அவளைப் பிரிந்தேன்… வீட்டுக்கு வந்து ேபாட்டு பார்த்த ேபாது எல்லாம் அவள் நடித்த சிடி.. ெலஸ்பியன் காட்சிகள்அவளே திரும்ப ேபான் பண்ணட்டும் என்று காத்திருந்தேதன்.. நினைத்த மாதிரி அடுத்த நாள் காலை ேபான் பண்ணினாள்.. சிடி பார்த்தியா என்றாள்.. பார்த்ேதன் ேமடம் என்றேன்… பிடிச்சிருக்கா என்றாள்..

இல்ல ேமடம் எனக்கு பிடிக்கல .. நான் அது மாதிரி ைடப் இல்ல என்று ெபாய் ெசான்னேன்… ஒரு தடவை அனுபவி அப்றம் பிடிச்சிரும் என்றாள்…ெகாஞ்சலாய்.. ெகஞ்சுகிற மாதிரி.. ஸாரி ேமடம் என்னால முடியாது என்றேன் தீர்மானமாய்.. இதுல தப்பில்ல பர்வீன் என்று ெகஞ்ச ஆரம்பித்து விட்டாள்.. என்னால முடியாது என்று தீர்மானமாய் ெசால்லி ேபானையும் கட் பண்ணி விட்டேன்… அவளை தவிக்க வைத்துதானே காரியம் ஆக ேவண்டும்… நான் நினைத்த மாதிரி அவள் என்னை விடுவதாய் இல்ைல… தினம் இரவில் ேபான் பண்ணினாள்..

என்னை லவ் பண்ணுவதாக ெசான்னாள்…ெகஞ்சினாள்.. என்னை கற்பனையில் அனுபவிப்பதாய் காதல் வசனங்கள் ேபசினாள்… அவள் ெகஞ்சக்ெகஞ்ச எனக்கு ஆனந்தமாயிருந்தது… நான் முடிந்த வரை இடம் ெகாடுக்காமலே ேபசினேன்… அதன் பின் என்னை விலை ேபசியும் பார்த்தாள்… கடைசியாய் ஒரு கன்டிசனோடு ஒப்புக் ெகாண்டேன்… என்ன கன்டிசன் என்று ேநரில் ெசால்கிறேன் என்றேன்… நீ வந்தா ேபாதும் எப்ப வர்ேர என்றாள்…மாலை ஆறு மணிக்கு வருவதாய் ஒப்புக் ெகாண்டேன்… ெமலிதான ஆரஞ்சு நிற சேலையும் கறுப்பு நிற பிளவுசுமாய் படு ெசக்சியாய் ேமக்கப் பண்ணிக் ெகாண்டு பர்தா அணிந்து புறப்பட்டேன்…

லஜினி பிங்க் கலரில் புடவையும் அதே நிறத்தில் பிளவுசும் அணிந்திருந்தாள்… முகத்தில் ெவட்கமும் சிரிப்புமாய் நான் உள்ளே நுழைந்ததும் கதவை சாத்தினாள்.. கட்டி அணைத்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள்.. ெராம்ப தவிக்க வி்ட்டு்ட்டியே என்னை.. ஆமா கன்டிசன்னு எதோ ெசான்னியே என்ன அது.. என்றாள்… நான் அவள் ெகாடுத்த சிடியையே ேபாடச் ெசான்னேன்…. அதில் கைையயும் கண்களையும் கட்டி படுக்கையில் ேபாட்டு அனுபவிக்கிற காட்சியை காட்டி அது மாதிரின்னா எனக்கு ஒகே என்றேன்…ஓ.. என்று ெபரிதாய் சிரித்தாள்…

பண்ணிட்டா ேபாகுது.. நீ சம்மதிச்சதே ேபாதும்… யார் முதல்ல கை ைய கட்றது என்றாள்… நீங்கதான் பர்ஸ்ட் என்றேன்… ஒகே என்றாள்…அதற்கு முன்னதாய் ஆளுக்கு ெகாஞ்சம் விஸ்கி குடித்ேதாம்.. துப்பட்டாவால் அவள் கைகள் இரண்டையும் விரித்து வைத்து கட்டில் கம்பியோடு கட்டிப் ேபாட்ேடன்… அதே ேபால ஒரு கறுப்பு துணியால் கண்களையும் கட்டினேன்.. எல்லாம் என்னை அவள் பார்த்து ெதரிந்து ெகாண்டு விடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான்…இப்போது கைகளை அகல விரி்த்த நிலையில் அவள் படுக்கையில் கிடக்க அந்தக் காட்சி உற்சாகத்தைக் ெகாடுத்தது எனக்குள்…

ஆகா என் கனவுக் கன்னியை அனுபவிக்கப் ேபாகிறேன்… ெமதுவாய் அவள் மாராப்பை விலக்கினேன்… சின்ன இரண்டு குன்றுகள் மாதிரி இருந்தது முலைகள்… ஆசையாய் தடவிக் ெகாடுத்ேதன்.. ெதாப்புளில் விரல் விட்டு விளையாடினேன்.. அடுத்து அதில் வாய் வைத்து சப்பி நாக்கால் சுழற்றினேன்.. அவள் ெநளிய ஆரம்பித்தாள்.. காலிலிருந்து புடவையை ெமல்ல உயர்த்திக் ெகாண்டு வந்தேன்.. ெவள்ளை உள் பாவாடை அணிந்திருந்தாள்…

வழவழப்பான அந்த ெதாடைகள் என் காமெவறியைக் கூட்டியது.. ெமல்ல ெமல்ல ஸ்கிரின் உயர்த்துவது ேபால புடவையை வழித்து சுருட்டினேன்.. அவள் ஜட்டி ெதரிந்தது.. பிங்க கலரிலேய பான்டிஸ் ேபாட்டிருந்தாள்.. அதன் நடுவே பான் கேக்கை உள்ளே வைத்தது ேபால புண்ைட உப்பலாய் ெதரிந்தது.. மண்டி ேபாட்டு அதில் வாய் வைத்து எச்சில் பண்ணினேன்… ஆஆஆ என்று ெதாடைகளை அசைத்து அவள் உணர்ச்சியில் ெநளிந்தாள்..

ஜட்டிக்கு ேமலாகவே வாய் வைத்°து சப்பிக் ெகாண்டு அவள் முலைப் பந்துகளை பிசைய ஆரம்பித்ேதன்… புடவைக்குள் என் சாமான் ெபரிதாய் புடைத்துக் ெகாண்டு ெவளியேற தவித்தது… அவள் பின் பக்கம் ்கை ெகாடுத்து ஜட்டியை ெமதுவாய் கீழிறக்கி அவிழ்த்தேன்…ஆஆஆ என் ெசார்க்க வாசல்.. இதுவல்லவா… பிளவுக்குள் நாக்கைக் ெகாடுத்து முடிந்த வரை சுழற்றி அவளை சூடாக்கினேன்…பர்வீன் பர்வீன் என்னை அவிழ்த்து விடு தாங்க முடியல என்றாள்.. இருங்க ேமடம் இன்னும் நான் ்வைப்ேரட்ரை யூஸ் பண்ணவே இல்லை என்றேன்…

அது வேற ெவச்சருக்கியா உள்ள விடு என்று தவித்தாள்… நான் புடவையை உயர்த்தி என் ஜட்டியை கழட்டி விட்டு தயாராய் இருந்த பூலை தயார் படுத்திக் ெகாண்ேடன்….அவள் மேல் கவிழ்ந்து படுத்து பிளவுசின் ஊக்குகளை கழட்டினேன்… வெள்ளை பிராவுக்குள் குலுங்கிக் ெகாண்டிருந்த முலைகளளை பிசைசந்து மாற்றி மாற்றி இரண்டையும் வாய் வைத்து சப்பினேன்… குலுங்காமல் குழிக்குள் என் சாமானை நுழைத்தேன்…

ஆஆஆ என்று முனகினாள் லஜினி.. என் பல நாள் கனவு நிறைவேறத் ெதாடங்கியது…முகத்ேதாடு முகம் வைத்து அவள் உதடுகளை சப்பி முலைகளை கையால் உருட்டிக் ெகாண்டு.. ஏறித் குத்த ஆரம்பித்ேதன்…ஒ வ்வொரு குத்துக்கும் ஆஆ என்று குலுங்கினாள்….

இரண்டு கைகளாலும் அவள் கன்னங்களைப் பற்றி ஏந்திக் ெகாண்டு உதட்ைட சப்பிக் ெகாண்ேட நான் குத்திய ஆனந்தக் குத்தில் ெவகு ேவகமாய் என் விந்து அவளுக்குள் பாய்ந்து ஆனந்த பரவசமடைந்தேன்…. எல்லாம் முடிந்தும் அவளை விலக மனமில்லாமல் அவள் ேமல் அப்படியே கவிழந்து படுத்°து கிடந்தேன்…

ெராம் ப நல்லா இருந்துச்சு பர்வீன் இப்ப என் முறை கட்டை அவிழ்த்து விடு என்றாள்… நான் பூலை ஜட்டிக்குள் விட்டு பழைய படி புடவையை சரி பண்ணிக் ெகாண்ேடன்.. அடுத்து அவள் என்னை தடவ ஆரம்பிக்கிற ேபாது குட்டு ெவளிப்பட்டு விடும்… ஆனால் என்ன என் ஆசை தணிந்தது என்பதால் அவள் கட்டுகளையும் கண்ணையும் அவிழ்த்து விட்டேன்…சூப்பர் பர்வீன் என்று என்னை கட்டிப் பிடித்து முத்தமிட்டாள்…

அடுத்து மல்லாக்க படுக்க வைத்து என் கைகளை கட்டிப் ேபாட்டாள்… என் ெதாடைக்கு ேமலாய் கால்களை அகல விரித்து வைத்துக் ெகாண்டு… என் முலைகளை கசக்க ஆரம்பித்தாள்…. ெதாப்புளை நக்கினாள்… அடுத்து புடவையை உயர்த்தி உள்ளே கையை ெகாண்டு ேபானவள் கத்தப் ேபாகிறாள் என்று நினைத்தேதன் .. அதுதான் இல்ைல.. என் ஜட்டிக்குள் இருந்து பூலை எடுத்து உருட்டி விளையாட ஆரம்பித்தாள்..

அவள் கண்களில் சிரிப்பு ெதரிந்தது.. என்ன நான் ஷாக் ஆவேன்னு நினைச்சியா… நீ முதல் நாள் வந்தப்பவே நான் ைடலர் சிவாதான்னு கண்டுபிடிச்சுட்டேன்…ஆனா நீ எனக்காக ேபாட்ட ேவசம் ெராம்ப பிடிச்சிருந்தது…உன்னை ரசிக்க விட்டு நானும் ரசிச்சேன்.. உனக்கு திிருப்திதானே என்றாள்… நான் அவளுக்கா ஏங்கித் தவித்த கதை எல்லாம்ெசான்னேன்… பரவாயில்ல.. நல்லாதான் ேவசம் ேபாட்ருக்கே… என்றவள்…

என் உடம்பு முழுவதும் தடவிக் ெகாடுத்தாள்… என் கட்டுகளை அவிழ்த் விட்டாள்… கால்களை பரப்பி வைத்தீருந்த நிலையில் என் பூலை விரைப்பாக்கி தன் புண்டைக்குள் திணித்துக் ெகாண்டு குலுங்க ஆரம்பித்தாள்.. நான் இப்போது ஆஆஆ என்று முனகிக் ெகாண்டு அவள் முலைகளைப் பற்றி உருட்டிக் கசக்கி ஆரம்பித்்தேன்.. அடுத்த ஆட்டமும் சுகமாக முடிந்தது… மாறி மாறி இருவரும் இரவு முழுக்க பின்னிப் பிணைந்து கிட்நேதாம்.. அடுத்தடுத்த நாட்களில் என்னை தினம் ெபண் ேவசம் ேபாட்டுக் ெகாண்ேட வந்து அனுபவிக்க இடம் ெகாடுத்தாள்…லஜினியோ.டு இப்ேபாது தினம் நான் ெசார்க்கத்ைத பார்க்கிறேன்…..

தேவிகா என் ெபயர்.. பதினாறு வயது ெதாடங்கி என் உடலில் அளவுக்கதிகமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருந்தது.. பத்தொன்பது வயதில் சூத்தும் முலையும் திிரண்டு உருண்டு ேபாயிருந்தது.. ஆனாலும் ்இதை எல்லாம்கசக்கி அனுபவிக் எனக்கொரு வாலிபன் கிடைக்கவில்ைல..

காரணம் நான் அட்டைக் கறுப்பு.. பல்்லும் ெகாஞ்சம் ெபரிதாய் இருக்கும்.. இதனால் என் பின்னால் ஏக்கம் ெகாண்டு துரத்துகிற பசங்கள் எல்லாம் முகத்தைப் பார்த்ததும் ேகலியாய் சிரித்துப போய் விடுவார்கள்… பஸ்சில் பின்னால் இருந்து ஆசையாய் உரசி சூத்தை தடவுவார்கள்.. முன்ால் பார்த்ததும் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விடுவார்கள்.. ஒரு சமயம் இரவு ேநரம்.. பஸ்சில் பின்னால் இருந்தவன் இடுக்கு வழியாய் கையை விட்டு என் முலையை பிசைந்தான்.. நான் திரும்பி அவனை ஏக்கத்ேதாடு பார்த்து முன்னால் வரும்படி ஜாடை காட்டினேன்…

அந்த இடத்தை விட்டே ஆள் காணாமல் ேபாய் விட்டான்.. இதனால் என் பருவ சூடு நாளாக நாளாக கூடிக் ெகாண்டே ேபானதே தவிர குறையவில்ைல.. உருண்டு திரண்ட என் முலையை கண்ணாடியில் நான் மட்டுமே பார்த்து ரசித்து கசக்கிக் ெகாள்வேன்.. இதை பிழிய ஒரு ஆண் கிடைக்கவில்ைலயே என்று நான் தவித்த ேபாதுதான் அந்த மாஸ்டர் என் கல்லுரிக்கு வந்தாா… அவர் ெபயர் சங்கர். பார்க்க அழகாய் இருப்பார் ஆனால். ெபண்களிடம் அவர் ஒரு மாதிரியாய் பிகேவ் பண்ணுவதாய் என் சினேகிதிகள் ெசான்னார்கள்…நானும் ்அதை எதிர்பார்த்°து அவர் தனியாய் இருக்கும் ேபாது இரண்டு முறை அவர் அறைக்குப் ேபாயும் என்னிடம் அப்படி நடந்து ெகாள்ளாதது என் ஏக்கத்தை அதிகமாக்கியது……..

மறுநாள் ்மதியம் இரண்டு மணிக்கே தயாராகி விட்டேன்.. காட்டன் சில்க்கில் ஸ்கர்ட்டும் மார் பிதுங்கி ெதரிகிற மாதிரி டாப்சும் அணிந்து.. ேமக்கப்போடு புறப்பட்டு பத்து நிமிசம் முன்னதாகவே மாஸ்டர் வீட்டுக்கு ேபாய் விட்டேன்… மனசு முழுக்க படபடப்பாய் இருந்தது…. வா ேதவி என்று உள்ளே அழைத்துக் ெகாண்டு ேகட்டை் தாளிட்டர் மாஸ்டர்.. ஷார்ட்சும் டீ சர்ட்டும் அணிந்திருந்தார்… திக் திக்கென்று உ்ள்ளே இதயம் துடிப்பது எனக்கே கேட்டது…

எப்படி ஆரம்பிப்பார் மாஸ்டர் என்னவெல்லாம் பண்ணுவார் என்று இன்பக் கற்பனையில் தவித்தேதன்… மாஸ்டர் தன் அறைக்கு கூட்டிப் ேபானார்… ரு°ம் ஸ்பிரே மணக்க ஏசி குளிர் ஜில்லென்றிருந்தது.. எதாவது சாப்பிடறியா என்றார்.. ஒண்ணும் ேவணாம் மாஸ்டர் என்பதைக் கூட என்னால் சரியாக உச்சரிக்க முடியவில்ைல… முதல் முதலாய் ஒரு ஆண் மகன் என்னை பிரித்து ேமயப் ேபாகிற தவிப்பு… மாஸ்டர் என்னை விழுங்குகிற மாதிரி பார்த்து உதட்டை எச்சில் பண்ணிக் ெகாண்டார்…

அவர் பார்வை முழுக்க திமிறிக் ெகாண்டிருந்த என் மார் மீதே இருந்தது.. என்னை எடுத்துக்குங்க மாஸ்டர் என்று ெசால்லக் கூட தயாராக இருந்தேதன்…. அவரே பயந்து பயந்து ஒவ்்வொரு கட்டமாய் ேபானார்… முதல்ல இப்படி கையை நீட்டி நில்லு என்று எனக்கு பின்பக்கமாய் வந்து நின்று கையை விரித்து நீட்ட வைத்தார்… அப்போதே அவர் பூல் விரைத்துக் ெகாண்டு என் சூத்தை முட்டுவதை உணர முடிந்தது… குனிந்து ஒவ்வொரு காலையும் மாற்றி மாற்றி ெதாடும்படி ெசான்னார்..

அப்படி நான் குனிந்து நிமிறும் ேபாது.. என் மார் குலுங்கியதை கண் ெகாட்டாமல் பார்த்து ரசித்தார்… ஷார்ட்ஸ் புடைப்பதை கவனித்தேன் நான்… நான் வந்தது எக்சர்சைசுக்கா.. என்னை ெதாட்டு தடவ எப்ேபாது ெசய்வார் என்று ஒவ்வொரு விநாடியும் தவித்துக் ெகாண்டிருக்க.. அந்த விநாடி ஆரம்பித்து விட்டது..

அடுத்த முறை ெலகின்சும் டாப்சுமாய் அவர் ்அறைக்குப்ேபானேன்.. மாஸ்டர் சீட்டில் அமர்ந்திீருக்க வாலிபால் ேகட்டு ெலட்ஜரில் ெபயர் எழுதப் ேபானேன்.. அப்படி எழுதும் ேபாது நன்றாக குனிந்து என் மாரை நன்றாகப் பிதுங்கச் ெசய்து அவர் பார்க்கிற மாதிரி காட்டினேன்.. நான் நினைத்த மாதிரி மாஸ்டர் சபலப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்.. நான் குனிந்து குண்டியையும் இன்னும் பின்னால் வளைத்துக் காட்டியபடி நின்றிருந்தேதன்..

எழுந்து என் அருகில் வந்த மாஸ்டர் ேலசாய் என் சூத்தை தடவி விட்டார்… ஒர்க அவுட் ஆனதில் சந்ேதாசப்பட்டவளாய் நிமிர்ந்து அவரைப் பார்த்து ெமலல புன்னகைத்ேதன்… *.. உடம்பை இன்னும் ட்ரிம்மாக்க ெகாஞ்சம் எக்சர்சைஸ் ெசால்லித் தர்ேரன் வீட்டுக்கு வர்றியா என்றார்… வர்ரேன் மாஸ்டர் என்றேன் உற்சாகத்தை காட்டிக் ெகாள்ளாமல்… நாளைக்கு சன்டேதானே மத்யானம் ஒரு 3 மணிக்கு வாயேன் என்றார்…வீடு ெதரியு்ம்ல என்றார்..

ெதரியும் மாஸ்டர் கட்டாயம் வர்ரேன் என்று அங்கிருந்து நகர்ந்தேன்… அப்போதே ஒரு புதிய அனுபவத்துக்கு மனசு தயாராகி விட்டது.. உடம்பெல்லாம் அவர் தடவி விடுகிற மாதிரி கற்பனை ெசய்து சந்தோசப்பட்டேன்.
க.. அந்த விநாடி ஆரம்பித்து விட்டது..

மாஸ்டர் மறுபடி எனக்கு பின்னால் வந்து நின்று.. கையை இப்படி இன்னும் விறைப்பா நீட்டணும்.. என்று கையை அவரே பிடித்்து நீட்டினார்.. என் விரல்களோடு அவர் விரல்களையும் கேரர்த்துக் ெகாண்டிருந்தார்.. அவர் விட்ட மு°ச்சு சூடாய் என் கழுத்தில் பட்டது.. கையை நான் நீட்டியபடி நிற்க.. அவர் கையை அப்படியே தடவிக் ெகாண்டே வந்தார்..

அக்குள் வரை வந்து விட்டது அவர் கை… நான் தவிக்க ஆரம்பித்தேன்..தேவி என்று ரகசியம் ெசால்கிற மாதிரி என் காதில் முனகினார்.. அப்போது அவர் கன்னம் என் கன்னத்தில் உரசியது… அவர் கை இப்போது என் முலையை பக்கவாட்டில் தடவிக் ெகாண்டிருந்தது..தேவி என்றார் மறுபடி ம்ம் என்றேன் நான் காம முனகலாய்.. பிடிச்சிருக்கா என்றார்… அவர் கை இப்போது என் முலைப் பந்தில் ஊற ஆரம்பித்தது..

நான் ம்ம் என்று மட்டும் ெசான்னேன்..அவ்வளவுதான்.. என் முலைகளை அவர் கை அழுத்தி அழுத்திப் பிடித்து விட்டது… எனக்குள் ஊறல் எடுக்க ஆரம்பித்தது… என் கழுத்தில் முத்தம் பதித்்துக் ெகாண்டே ேநாகாமல் முலைகளை கசக்கி உருட்டிக் ெகாண்டே இருந்தார்… அவர் இன்னும் ெநருங்கி வந்ததில் என் சூத்தின் மீது அவர் பூல் நன்றாய் புடை்த்துக் ெகாண்டு குத்த ஆரம்பித்திருந்தது… ெவட்கமா இருந்தா கண்ணை மு°டிக்க என்றார்..

நான் கண்களை முடீக் ெகாண்டேடன்… அவர் கை இப்போது என் டாப்சை உயர்த்தி வயிற்றை தடவி விட்டது.. ெதாப்புளில் ேகாலம் ேபாட்டது…. சட்டைக்குள்ளாக கை விட்டு முலைகளை உருட்டிப் பிசைந்தார்… நான் கீழ° வேலைக்காக தவித்தேதன்… அதுவும் அடுத்து ஆரம்பமானது… மா\”ஸ்டர் இப்ேபாது மண்டி ேபாட்டு உட்கார்ந்து சூத்தில் முகத்தை வைத்து ேதய்த்தார்.. அவர் கை முன் புறமாய் வந்து என் ஸ்கர்ட்டை உயர்த்தியது…

ெதாடையப் பிடிக்கிற மாதிரி ைநலான் ஷார்ட்ஸ் ேபாட்டிருந்தேதன்… ஷார்ட்ஸ் மீதாக ஊர்ந்த அவர் கை… ஆஆஆஆ என் புண்டைய …கசக்க ஆரம்பித்து… அய்யோ.. நான் இன்பத்தில் ெநளிந்தேதன்.. என் மீது மாஸ்டருக்கு இப்படி ஒரு ேமாகமா… எப்போது முன்னால் வந்தாரோ ெதரியாது… முழுசாய் என் ஸ்கர்ட்டை உயர்த்தி விட்டு… ெதாடை மத்தியில் முகம் புதைத்து இப்படியும் அப்படியுமாய் ேதய்த்தார்…ஷார்ட்ேசாடு ேசர்த்து என் சாமானில் முத்தம் ெகாடுத்தவர்… ெமல்ல ஷார்ட்சை கீழிறக்கினார்… பின் புறம் கையை ெகாண்டு ேபாய் சூத்தை பதமாய் பிசைந்து விட்டவர்..

என் சாமானின் பிளவில் நாக்கை விட்டு விளையாடினார்… நான் கையை நீட்டிய நிலையிலேயே முறுக்கேறிக் ெகாண்டிருந்தேதன்.. தேவி என்றார்… ேமல ேபாலாமா என்றதற்கும் நான் ம்ம் என்று மட்டும் முனகலாய் ெசான்னேன்.. கையை உயர்த்தி என் டாப்சை கழட்டி விட்டார்… பிராவையும் விடுவித்தவர்… என்னை இறுக அணைத்துக் ெகாண்டு முலைகளை வாய் வைத்து சப்பினார்…எனக்கு முத்தம் தர மாட்டியா என்றார்..

நான் ெவட்கமாய் அவர் கன்னத்தில் முத்தமிட்டேன்.. அவர் என் கையைப் பிடித்து தன் பூலில் வைத்துக் ெகாண்டார்.. இளம் சூடாய் இருந்தது அது…ஷார்ட்ஸ் பிரா.. எல்லாவற்றையும் கழட்டி என்னை அம்மாணமாக்கி விட்டவர்.. ெமல்ல நகர்த்திக் ெகாண்டு ேபாய்..ேடபிளில் உயர்த்தி அமர வைத்தார்…

என் கால்களை விரித்து அதற்கிடையில் வந்து நின்றவர்.. கால்களால் என்னை வளைத்துக் ெகாள்ளச் ெசய்தார்….அடுத்து அவர் பூல் எனக்குள்ளே ேபாய்.. பரவச நிமிசங்கள் ஆரம்பமானது.. ம்ம் ம் ம் என்று நானும் அவருமாய் முனக அங்ேக இன்பம் ெபருக்கெடுத்து ஓடியது… குனிய வைத்தும் நிற்க வைத்துமாய் ஆறு மணி வரை மு°ன்று முறை என்னை ேவட்டையாடி என் காம சூட்டை தணித்து விட்டார். இன்று நினைத்தாலும் மறக்க முடியாத இன்ப்ம் அது.