என் வாயில் வாய் வைத்து

Posted on

kamakathaigal no 1 ஓரு சமயம் நான் ேசலம் சென்று விட்டு காரில் திரும்பிக் ெகாண்டிருந்ேதன்… நாமக்கல் அருகே கையில் ெலதர் பைகளோடு இரண்டு ெபண்கள் வண்டியை கை காட்டி நிறுத்தினார்கள். பஸ் ஸ்டான்டில் இறக்கி விட முடியமா என்று ேகட்டு ஏறிக் ெகாண்டார்கள்…

அவர்கள் திருச்சி ேபாக ேவண்டும் என்று ெசால்ல நானும் திருச்சிதான் ேபாகிறேன் அங்கேயே உங்களை இறக்கி விடுகிறேன் என்றதும் சந்ேதாசத்தோடு நன்றி ெசான்னார்கள். இருவரில் பச்சை புடவை கட்டி இருந்தவள் முன்னால் ்அமர்ந்து ெகாண்டிருந்தாள்.. அவள் ெபயர் ்சுமதி கறுப்பாக அழகாக இருந்தாள்.. ெபரிய முலைகள் ..

பின்னால் இருந்தவள் சிவப்பாக ஒல்லியாக இருந்தாள்.. அவள் ெபயர் அசீனா.. அவளுக்கும் அளவான முலைகள்.. ெபரிய பின்புறம்.. இருவரும் ெகாஞ்சம் ஓவர் ேமக்கப்பாக இருக்க.. யாயர் எங்கே ேபாகிறார்கள் என்று விசாரித்ேதன்.. இருவரும் கரகாட்டம் ஆடுகிறவர்களாம்..

திருவிழாவுக்கு ஆட வந்த இடத்தில் ஒரு துக்கம் ்நடந்து விட்டதால் நிகழ்ச்சி ரத்தாகி உடன் வந்தவர்கள் தண்ணி அடித்து படுத்து விட இவர்கள் மட்டும் ஊருக்குத் ்திரும்பிக் ெகாண்டிருக்கிறார்களாம்.. புரோக்ராம் ேகன்சல் ஆனா பணம் தர மாட்டாங்களா என்றேன்.. அது யார் சார் ்ஆடாம தருவா..

ஆளுக்கு இருநுூறு ரு்வா ெகாடுத்து அனுப்பிட்டாங்க என்கிறார்கள் துக்கமாய்.. எனக்கு கரகாட்டக்கரரிகள் மீது ஒரு தனி ஆசை.. எப்படியாவது வீட்டுக்கு ெகாண்டு ேபாய் விடத் தீர்மானித்ேதன்… ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும என்றேன்.. ஆளுக்கு ெரண்டாயிரம் தருவாங்க என்றார்கள்…

நான் தர்ேரன் அதை என் கூட வந்து ஆடறிங்களா என்றேன்.. வர்ேராம் சார் டிரஸ் எல்லாம் கூட பைலதான் இருக்கு..ஆனா வாத்தியக்காரங்க இல்லயே.. சும்மா குத்துப் பாட்டுக்கு ஆடுங்க என்றேன்.. சரி வர்ேராம் எங்க வந்து ஆடணும்.. என்றார்கள்.. என் பங்களாவில தனி அறைல… என்றதும் ம்ம் ஆடலாமே என்றார்கள் ேகாரசாய்.. ஆனா கூட்டத்துல எங்க ஆட்டத்ைத பார்க்கறவாங்களே சூடாகி அங்கங்க கை வைப்பாங்க..

தனி அறைல நீங்க சும்மா இருப்பிங்களா என்றாள் சுமதி. அதெல்லாம் வைக்க மாட்ேடன்.. என்றேன்.. நீங்க ேவற சார்.. எங்க ேவண்ணா கை வைங்க என்ன ேவண்ணாலும் பண்ணுங்க.. ஆனா ஆளுக்கு மு°வாயிரமா தந்துடுங்க என்றாள்.. மு°வாயிரம் என்ன ஆளுக்கு அய்யரயிரம் தர்ரேன்.. நிஜமாவா ெசால்றிங்க என்றாள்.. ேடஷ் ேபார்டிலிருந்து பர்ஸ் எடுத்து தந்ேதன்..அதெல்லாம் ேவணாம்சார் உங்க ேமல நம்பிக்கை இருக்கு என்க நான் வற்புறுத்தி எடுத்துக்குங்க அப்பதான் இப்போலர்ந்து எனக்கு சூடு கிளப்புவிங்க..

என்றேன் . ஓ அப்படியா சங்கதி.. கிளப்பி விட்டுர்ேராம் என்றவர்கள் பர்சிலிருந்து ஆளுக்கு அய்யரிரம் எடுத்துக் ெகாண்டார்கள்.. அப்போதிலிருந்து அவர்கள் ேபச்சு படு ெசக்சாய் மாறிப் ேபானது… டிரஸ்சைப் ேபாட்டு எங்களை ேவைல ெசய்யணும்னு ஆசைப்படறிங்களா சார் என்றாள் அசீனா.. ஆமா ஏன்.. ெசய்யலாம்ல என்றேன்.. தாராளமா விடிய விடிய இனி உங்களை சந்தோசப்படுத்தறதுதானே எங்கள் ேவலை என்றாள்… சுமதி ஜாக்கெட்டுக்குள் இருந்த பர்சில் பணத்ைத வைத்துக்்ெகாண்டாள்… அந்த பர்சை ெதாட்டுப் பாக்கலாமா என்றேன்்…

கிண்டலாய்.. பர்சையா.. ஒ இதையா. உங்களுக்கு இல்லாததா ராசா.. நல்லா ெதாட்டுக்குங்க. என்று மாராப்பை விலக்கி விட்டு தன் கனமான மார்பை என் பக்கம் சாய்த்துக் காட்ட.. நான் அமுக்கிப் பர்த்ேதன்.. என்ன ஒரிஜினலான்னு பாக்கறிங்களா.. கழட்டிக் காட்டவா என்றாள்.. அதெல்லாம் ேவணாம் என்றேன்… எங்க உங்களுக்கு கிளம்பிக்குச்சான்னு பாப்போம்.. என்று என் ெதாடைகளுக்கு மத்தியில் கை வைத்து பூலை கசக்கப் பரர்த்தாள்..

ஏய் விடறி அவர் வண்டி ஓட்டட்டும என்றாள். அவர் ெரண்டு வண்டியையையும் ஓட்டத்தானே கூட்டிட்டுப் ேபாறார்.. என்றவள்… ஓரு பூல்தானே இருக்கு.. ஆனா ெரண்டு கூதி இருக்கே என்ன பண்ணுவிங்க.. என்றாள்… நாக்கும் விரலும் எதுக்கு இருக்கு என்றதும் ஒ.பலே ஆள்தான் என்று சிரித்தாள்… இப்படியே ேபச்சும் சிரிப்புமாய் என் பண்ணை வீட்டுக்கு அவாக்ளை ெகாண்டு ேபாய் விட்டேன்.. பீர் கிடைக்குமா சார் என்றாள் சுமதி

விஸ்கி பிராந்தி எல்லாம் இருக்கு வாங்க என்று காரை ெஷட்டில் பார்க் பண்ணி விட்டு அவர்களை உள்ளே அழைத்துப் ேபாய் கதவை சாத்தினேன்.. வாட்ச்ெமன் இல்்ை்லயா என்றாள் அசீனா.. ெபாண்டாட்டிக்கு பிரசவம்னு ேநத்துதான் ேபானான்.. யாரும் வர மாட்டாங்க இஷ்டம் ேபால அனுபவிக்கலாம்.. குளிக்கறிங்களா என்றேன்… காலைலயே குளிச்சுட்டோம் சார்…. என்றரர்க்ள. ெபட்ரு°முக்கு அழைததுப் ேபானேன்..

ெபரிய பெட்ரு°ம அது.. இங்கதான் ஆடணும் ஓகேவா என்றேன்… ஓகே சார் ெகாஞ்சம் ெவளில இருங்க டிரஸ் மாத்திக்கறோம் என்றார்கள்.. என்னது என்றேன் அதிாச்சியுடன்… அவ்வளவு ேபசினிங்க வண்டில.. இப்ப என்ன ெவட்கம் என்றேன்… சார் ேபாங்க சார் ெவட்கமா இருக்கும்.. என்றாள் ெகாஞ்சலாய்.. நானே எல்லாத்ைதயும் உருவி விட்ருவேன் என்றேன்… சரி அவர் பார்த்தா பார்க்கட்டும்டி நைட்டு முழுக்க அவருக்குதானே எல்லாத்தையும் காட்டப் ேபாறாேம்.. என்று அசீனா புடவையை அவிழ்த்துப் ேபாட்டாள்…

சுமதி என்னைப் பார்த்து கண்ணடித்து விட்டு புடவையை அவிழ்த்துப் ேபாட்டாள்…நான் கட்டிலில் அமர்ந்து ரசிக்க ஆரம்பித்ேதன்.. அவுக்கப் ்ேபாறேன் என்று நாக்கை சுழட்டிக் காட்டியபடி பாவாைடயையும் அவிழ்த்துப் ேபாட்டாள்்.. இரண்டு ேபரின் புண்டைகளும் ேஷவிங் பண்ணி சுத்தமாய் இருந்தது… அடுத்து ஜாக்கெட் பிராவையும் கழட்டிப் ேபாட்டு விட்டு அம்மணமாய் நின்றார்கள்..

நீங்களுமு் அவுத்துப் ேபாடறது என்றாள் அசீனா.. நான் என்ன ஆடவா ேபாறேன் என்றேன்… சாமான் ெரண்டு ேபர்ல யாருக்கு நல்லா இருக்கு என்றாள் சுமதி.. நல்லா காட்னாதானே தெரியும் என்றேன்… சும்மா எட்ட இருந்ேத பார்த்து சொல்லுங்க என்றாள்.. ெரண்டு ேபருக்கும சூப்பரா இருக்கு என்றேன்.. இது பஜனை என்றாள்.. அசீனாவுக்குதான் நல்லா இருக்கும் அவ ெராம்ப அடி வாங்காதவ..

நான் ெராம்ப அடி வாங்கிட்டேன் என்றாள்… இல்லயே நல்லாதானே இருக்கே இப்பவும் என்றேன்… ேபசிக் ெகாண்டேஅவர்கள் டிரவுசர் மாதிரி இருந்த எலாஸ்டிக் நிக்கரை மாட்டிக் ெகாண்டார்கள்.. ஆடுவதற்கு வசதயாய் சுருக்கதோடு இருந்தது அது.. அதற்கு ேமல் பளபளத்த குட்ைடப் பாவாடையை கட்டி.. அதற்கு ேமல் கச்சம் கட்டிக் ெகாண்டார்கள்.. சுமதி மஞ்சள் பச்சை கலரிலும் அசீனா கறுப்பு சிவப்பு கறுப்பு கலரிலும் பாவாைட கட்டி இருந்தாள்.. அதற்கு ேமட்சாய் இருந்த பளபளத்த பிளவுசையும் மாட்டி முதுகை இழுத்து விட்டுக் ெகாண்டார்கள்..

மார் திம்மென்று புடைத்து ெதரிந்தது இப்போது.. காலில் ெகாலுசு கட்டுகிற பேண்ட் மாட்டிக் ெகாண்டு அடுதது ேமக்கப்.. ரு°ஜ் லிப்ஸ்டிக்..ைம.. பான் ேகக்.. தலையில் விசிறிக் குஞ்சம் என்று அரை மணி ேநரத்தில் படு ெசக்சியான ஆட்டக்காரிகளாய் மாறிப் ேபானர்கள்… பீர் ேவணுமா என்று பிரிட்ஜிலிருந்து எடுத்து வைத்ேதன்.. ஒரு ஆட்டம் ேபாட்டுட்டு.. எதாவது பாட்டுப் ்ேபாடுங்க என்றாள்..

பிளேயரில் ஒரு சினிமா கரகாட்டப் பாடலைப் ேபாட்டு விட்டேன்.. சுத்தி சுத்தி ஆடத் ெதாடங்கினார்கள் இரண்டு பேரும்…சுற்றும் ேபாது பாவாடை ேமலறேறி ெதாடையும் டிரவுசரும் ெதரிந்தது அதுதான் அவர்கள் அழகே… முலைகள் முயல் குட்டிகள் மாதிரி துள்ளின.. அதற்காகவே அவர்கள் பிரா ேபாடாமல் விட்டிருந்தார்கள்.. என்பதைக் கவனித்ேதன்… எனக்கு முன்னால் வந்து முலைகளை ஆட்டிக் காட்டினார்கள்.. பிடிக்கப் ேபானதும் எட்ட ஒடினார்கள்.. அவர்கள் ஆட்டத்திலேயே பாதி கசிந்து விட்டது எனக்கு.. பாட்டு முடிந்ததும் சூத்தை ஆட்டிக் ெகாண்டே அருகில் வந்து அமர்ந்தார்கள்..

உடம்பில் ேவர்வை பூத்து அதுவும ஒரு அழகாய் ்ெதரிந்தது.. என்னடி ெசல்லம் கிளம்பிக்கிட்டா.. இப்ப என்ன ேவண்ணா பண்ணிக்க.. என்று காலை விரித்து என் ெதாைட மீது சவாரி பண்ணுகிற மாதிரி அமர்ந்து ெகாண்டாள்.. எழும்பிக் ெகாண்டு முலையை என் முகத்தில் ேதய்த்தாள்.. பீரை எடுத்து ஒரு மிடறு வாயில் வைத்து.. என் வாய்க்கு அருகில் ெகாண்டு வந்து வாயை திறக்குமாறு சைகை ெசய்தாள்..

நான் வாயை திறக்க..என் வாயில் வாய் வைத்து அப்படியே துப்பினாள்.. இது ெராம்ப கிக்கா இருக்குமே என்றாள்.. ம்ம் நீ ெகாடு என்றேன் அசினாவிடம் அவளும் அது மாதிரி ெசய்தாள்.. இப்ப நீங்க என்றாள்.. நானும் அது மாதிரி பீரைக் குடித்துஅவர்கள் வாயில் விட்டேன்.. இரண்டு ேபரும் இரண்டு பக்கமாய் என் மடியில் சாய்ந்து ெகாள்ள சூடு கிளப்பும் ஆட்டம் ஆரம்பமானது.. தளதளவென்று இருந்த அவர்கள் வயிற்றை தடவி விட்டு ெதாப்புளை நிரடினேன்…

பாவாைடயை துக்கி விட்டு டிரவுசர் மீது கை வைத்து இரண்டு பேர் புண்டைகளையும் கசக்கினன்…சுமதி கையை எடுத்து உள்ளுக்குள் விட்டுக் ெகாண்டாள்… அசீனா புரண்டு படுக்க அவள் சூத்தை தடவிக் ெகாடுத்ேதன்…கை ேவகம் அதிகமானது.. உடலும் சூடாக ஆரம்பித்தது.. அசீனாவை மல்லாத்தி டிரவுசரை கீழிறக்கி விட்டு அவள் புண்ைடயல் நாக்கு ேபாட்டபடி சுமதியின் புண்டையை விரலால் குடைந்தேன்…

அவர்கள் முனகி இரண்டு ேபருமாய் என்ேமல் ஏறி நசுக்க ஆரம்பித்தார்கள்… சுமதி பிளவுசை கழட்டி விட்டு முலைகளை எனக்கு ெகாடுத்தாள்… அதை சப்பிக் ெகாண்டே அசீனாவின் முலைகளை கசக்கி விட்டேன்.. அவளும் பிளவுசைக் கழட்டி விட்டு முலைகளை என் வாய்க்கு ெகாடுத்தாள்.. சுமதிதான் சீக்கிரம் ெவறியேறிப் ேபாய் விட்டிருந்தாள்.. டிரவுசரைக் கழட்டி விட்டு என் லுங்கியை அவிழ்த்துப் ேபாட்டு நட்டுக்க இருந்த பூலை எடுத்து கூதிக்குள் ெசாருகிக் ெகபாண்டாள்… ெடம்பராகி விட்டதும் நானும் அவள் முலையை கசக்கி உருட்டியபடி ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்ேதன்…

அசீனாவும் சூடாகி பின்னாலிந்து காலால் என்னை பின்னிக் ெகாண்டு சூத்தில் தன் சாமானை வைத்து இடித்தாள்… ஆவேசமான பர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிந்தது.. பூல் அடுத்த ரவுண்டு்க்கு தயாரானதும் இப்ப என்னை என்றாள் அசீனா.. குனிந்து குண்டியை துக்கி காட்டினாள்.. பாவாடையை ேமலே எடுத்துப் ேபாட்டு குண்டி வழியாய் அவளைக் குத்த சுமதி அடங்காமல் முலையால் என் உடம்பு முழுக்க ேதய்த்தாள்…

விடிய விடிய என்னை நக்கி சப்பி எடுத்து விட்டார்கள்.. மாறி மாறி இருவைரயும் காம ேவட்ைடயாடி களைத்துப் ேபாய் விடியல்காலையில் அப்படியே ஒருவரை ஒருவர் கட்டிக் ெகாண்டு துங்கிப் ேபானேனாம்.. காலையில் இருவரும் எனக்கு முன்னால் ்எழுந்து உடை மாற்றி தயாராக இருந்தார்கள்.. நானும் குளித்து வந்தேன்.. துண்டோடு வந்து நின்ற என்னை துண்டை உருவி விட்டு அம்மணமாக்கினாள் சுமதி.. ஏய் என்ன இது என்றேன்… ராத்திரி எங்களை அம்மணமாக்கி ரசிச்சிங்கள்ள என்றாள்.. இப்படி பண்ணிங்கன்னா மறுபடி மு°டு வந்துடும் என்றேன் வரட்டும் என்றாள்..

அப்றம் மறுபடி உங்களை வேலை ெசய்வேன் என்றதற்கு ெசய்ங்க என்றாள்.. சரி வாங்கடி என்று கட்டிலில் அமர்ந்ேதன்.. இரண்டு ேபரும் இரண்டு பக்கம் வந்து அமர்ந்து ெகாள்ள.. நான் இருவர் இடுப்பையும் வளைத்து கையை மேலே ெகாண்டு ேபாய் ஜாக்கெட்டோடு முலைகளைக் கசக்கினனேன்… ேவலை ெசய்றேன்னு காயடிக்கறிங்க என்றாள்.. யாராவது வாய் ேபாடுங்க என்றேன்.. நான் ேபாடறேன் என்று சுமதி மண்டி ேபாட்டு ஊம்ப ஆரம்பித்தாள்..

நான் அசீனாவை முத்தமிட்டு முலைகளை கசக்கினேன்… ஏய் நானும் என்ற அசீனா அவள் குனிந்து இப்போது பூலைச் சுவைத்தாள்… இப்போது சுமதி முலையைப் பிடித்து கசக்கினேன்… அசீனா ஒரு வழியாய் குலுக்கி எனக்கு ெவளியே எடுத்துவிட நான் காமம் தணிந்து அடங்கினேன்.. இத்ேதாடு என் காமவெறிக் கதைகளும் முடிந்தது.