ஆண்களுக்கு என் சூத்து மீது அவ்வளவு ஆசை

tamil sex story – எனக்கு கிளம்பிக் கொண்டதும் அவளை பின்புறமாய் இறுக்கி முலைகைளக் கசக்கிக் ெகாண்டு சூத்துக்குள் பூலை திணித்த நேரம் கதவு தட்டப்பட்டது.. அவசர அவசரமாய் இருவரும் விலகி உடையணிந்து ெகாண்டோம்..

அவளுக்கு பணம் ெகாடுக்க அவள் வாங்கிக் ெகாண்டு கதவு திறந்து உள்ளே வந்த ராதாவைப் பார்த்து சிரித்துக் ெகாண்ேட ேபாய் விட்டாள.. ராதாேவாடு இன்னும் ஒரு ெபண்ணும் வந்தாள்.. ராணி தன் தங்கை என்று ெசான்னாள் ராதா.. ஒல்லியாக இருந்தாலும் ெசக்சியாக மலையாளப் ெபண் ேபால சிவப்பாய் ்அழகாய் இருந்தாள்.. ெமல்லிய புடவை வழியாய் திட்டாய் அவள் முலை ெதரிந்தது.. நான் பாதிகலைந்த மு°டில் இருந்தேன்.. அவளைப் ேபாட ேவண்டும் என்று ஆசையாய் இருந்தது.. அவள் எனக்கு கொஞ்சம் தள்ளி பாயில் அமர்ந்தாள்..

நான் ெநருங்கிப் ேபாய் அவள் ெதாடையை ெதாட ஏய்ய் என்று கையை தள்ளி விட்டாள்.. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு குடும்பம் இருக்கு என்றாள் ராதா… ராணி என்னை முறைத்து விட்டு ராதா சாப்பிட எதாவது வாங்கிட்டு வா என்றதும்.. இரு வந்துடேறன் என்று ேபானாள்.. ராணி அவசரமாய் எழுந்து கதவைச் சாத்தி விட்டு வந்து என் தொடை நடுவே அமர்ந்தாள்.. சீக்கிரம் அவ வர்ரதுக்குள்ள என்றாள்..

குடும்பம் இருக்குன்னா என்றேன்.. அதானல என்ன உனக்கும் ஒரு சான்ஸ் ம்ம் சீக்கிரம் என்று என் பேண்ட் ஜிப்பை இறக்கி பேண்டைட அவிழ்த்தாள்.. அவளை அப்படியே ேசர்த்து என்ேனாடு இறுக்கிக் ெகாண்டு முலையில் முகம் பதித்தேன்.. கைகள் அவள் புடவையை வழித்து சுருட்ட திரும்பு எ்னேறன்.. அவள் குனிந்து மண்டி ேபாட்டுக் ெகாள்ள முலையைக் கசக்கியபடி பின்னால் ஏறி அடித்ேதன்.. பாதியில் உருவி விட்டு அவளை திருப்பி ஜாக்கெட்டுக்குள் கை விட்டு முலையை கசக்கி வெளியே எடுத்து வாய் வைத்து சப்பினேன்.. அவள் என்னை உட்கார வைத்து ெபாசிசன் பார்த்து திணித்துக் ெகாண்டாள்… கொஞ்ச ேநரம் குலுங்கி அசைய நான் அவள் சூத்தைப் பற்றி துக்கிக் ெகாடு்த்ேதன்…

ஏற்கெனவே தயாராயிருந்த என் பூல் நான்கைந்து குத்திேலயே கக்கி ஓய்ந்தது.. ராதா வருவதற்குள் இருவரும் உடையை சரி செய்து கொண்ேடாம்.. பின்னால் ராணி வீட்டுக்கும் நான் ேபாக ஆரம்பித்தேன்..அது ஒரு பழைய சினிமா தியேட்டர்.. படம் பார்க்கலாம் என்று ேபானேன்.. பால்கனியில் டிக்கெட் வாங்கி தியேட்டருக்குள் நுழைந்தேன்.. கூட்டம் அவ்வளவாயில்லை… இரண்டிரண்டு ேஜாடிகள் அங்கங்கே இருட்டில் சில்மிசம் பண்ணிக் ெகாண்டிருந்தன.. நானும் யாரையாவது கூட்டி வந்திருக்கலாமே என்று நினைத்தேன்.. அப்போதுதான் அவள் தியேட்டருக்குள் நுழைந்தாள்…

பார்க்க திம்ெமன்று இருந்தாள்…அரக்கு கலர் சேலை கட்டி இருந்தாள்.. அதில் மலிவான தங்க நிற சரிகை.. அந்த சரிகை துணியிலேய ரவிக்கை ேபாட்டிருந்தாள்… ெகாண்டை ேபாட்டு பூ வைத்திீருந்தாள்.. ெபரிய முதுகு.. … இருட்டில் இடம் ேதடிக் ெகாண்டே வந்தவள் நான் நினைத்த மாதிரி எனக்கு இரண்டு இருக்கை தள்ளி வந்து அமர்ந்தாள்.. நான் படம் பார்க்காமல் அவளை கவனித்தேன்.. நான் கவனிக்கிறேன் என்று ெதரிந்ததும் மாராப்ைப ஒதுக்கி விட்டாள்.. ேகாபுர கலசம் மாதிரி முலை பிளவுசுக்குள் விம்மிக் ெகாண்டிருந்தது..

தளதளவென்ற மடிப்பு விழுந்த வயிறு.. ெபரிய ெதாடை… அய்ட்டம் என்று பார்த்ததுமே ெதரிந்தது..எப்படி அப்ேராச் பண்ணுவது என்று ெதரியாமல் நான் அவளைப் பார்த்து நாக்கை சுழற்றினேன்.. அதை அவள் கவனிக்கவில்ைல.. ெகாஞ்ச ேநரம் உட்கார்ந்திருந்தவள்.. சட்டென எழுந்து ேபாய் விட்டாள்.. ேபாகும் ேபாதுதான் கவனித்ேதன்.. அவளுக்கு சூத்து தபேலா மாதிரி கும்மென்று இருந்தது.. அய்யோ சந்தர்ப்பத்ைத விட்டு விட்டோமே என்று தவித்ேதன்… பின்னால ேபாய் பார்க்கலாமா என்று நரன் தவித்தபடி இருக்க… இரண்டு நிமிசம் கழித்து அவளே திரும்பி வந்தாள்.. இப்ேபாது எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் என் பக்கத்து சீட்டில் வந்து அமர்ந்து விட்டாள்.

என் இதயம் தட தடத்தது.. எப்படி ஆரம்பிக்க ேவண்டும் என்று ெதரியவில்ைல.. அவளே ஆரம்பிக்கட்டும் என்று ேபசாமல் இருந்தேதன்… அவள் முதலில் கைப்பிடி மீதிருந்த என் கை மீது தன் கையை வைத்தாள்… இளம் சூடாய் இருந்தது.. ைக.. அவளுக்கு முப்பத்தைந்து வயதிருக்கலாம் என்று அந்த உடல் சூடு காட்டியது.. அவள் கை பட்டதுமே என் சுன்னி களியாட்டம் ேபாட்டது..

என் கையை திருப்பி அவள் உள்ளங்கையோடு ேசர்த்து ெகாண்டேடன்… விரல்கள் பின்னிப் பிணைந்தது.. நான் இன்னொரு கையையும் அவள் கை மீது வைத்து ெமதுவாய் பிசைந்து ெகாடுக்க அதிலேேய எனக்கு கசிந்து விட்டது.. நான் வளையலோடு கையை தடவி தடவி ேமேல ெகாண்டு ேபாக.. அவள் என் பக்கமாய் நன்றாக சாய்ந்து ெகாண்டாள்.. எங்கள் ேதாள்கள் உரசியது.. நான் இடது கையை உயர்த்தி பொண்டாட்டி மாதிரி அவள் ேதாளில் கை ேபாட்டுக் ெகண்டேன்.. அப்படியே வளைக்க அவள் இன்னும் எனக்கு ெநருக்கமாய் வந்தாள்..

அவள் முகத்தை என் பக்கம் திருப்பி கன்னத்தில் முத்தம் ெகாடுத்ேதன்.. வலது கை அவள் கைப் பகுதி ரவிக்கையை தடவ… அப்படியே கையால் முலையை தடவினேன்..சின்ன ரப்பர் மெத்ைத மாதிரி திம்மென்று இருந்தது அவள் முலை.. முதலில் பிடித்துப் பிடித்து விட்டேன்…பின்பு அழுத்தாய் பிடித்து கசக்கினேன்.. எனக்குள் ஊறல் எடுத்தது.. வலது கையால் முலையை நன்றாய் கசக்கி திருகியபடி.. இடது கையையும் அவள் அக்குளுக்கு கீழய் ெகாண்டு ேபாய் அந்தப் பக்க முலையையும் நசுக்கினேன்். அவளும் சூடாகி என் உதட்டை கவ்வினாள்..

ஆட்டம் சூடு கிளம்பியது.. வலது கையால் மராப்பை விலக்கி விட்டு வயிற்றில் கை வைத்தேதன்.. ெதாப்புளை நிரடியபடி கீழே ெதாடை நடுவே கையை கொண்டு ேபானேன்.. ெதாடையை தடவியபடி அந்த சந்துக்குள் கை நுழைத்து விரலால் அவள் புண்ைடயை நிரடி விட அவள் துள்ளினாள்..கையை இன்னும நன்றாக உள்ளே செலுத்தி எல்லா விரலாலும் அவள் சாமானை வருடி விட.. தாங்க முடியாத அவள் சட்டென என் பூலில் கை ேபாட்டு அதை பிதுக்கி கசக்க ஆரம்பித்தாள்… ஆஆஆ என்று தவித்த நான்.. முழுசாய் அவளை என் பக்கம் திருப்பி முலையில் வாய் வைத்தேன்..

ரவிக்கைேயாடு ேசர்த்து அதை வாயில் வைத்து சப்ப அவள் என் ேபன்ட் ஜிப்பை ேதடி அதை கீழிறக்கினாள்.. உள்ளே கை விட்டு ஜட்டியோடு ேசர்த்து அதை கசக்க.. நான் கையை அவள் காலுக்கு கீழய் ெகாண்டு ேபாய் புடவை ஓரத்ைத விலக்கி கையை உள்ளே விட்ேன்.. அவளும் வசதியாய் தொடையை விரித்துக் ெகாடுக்க என் கை உள்ளே நுழைந்தது.. ெதாடையை தாண்டி அவள் புண்டையை ேநாக்கிப் ேபானது..

கையை இன்னும் உ்ள்ேள ெசலுத்த அவள் சாமான் அகப்பட்டது.. ந்ன்றாய் ேசவிங் பண்ணி அப்பம் ேபாலிருந்தது.. அந்த பிளவுக்குள் கை விட்டு ேநாண்ட.. அவள் ஜட்டியை விட்டு என் பூலை எடுத்து உருவ ஆரம்பித்தாள்.. களியாட்டம் இப்படியே ெதாடர..அவள் சட்டென எழுந்து மாராப்பை சரி ெசய்து ெகாண்டு.. என் கால்களுக்கிைடயே மண்டி ேபாட்டாள்.. பூலை வெளியே எடுத்து அதை தன் வாய்க்குள் திணித்துக் ெகாண்டு ேவக ேவகமாய் ஊம்ப ஆரம்பித்தாள்.. எனக்கு தாளவில்ைல.. நான் குனிந்து அவள் முதுகில் முகம் பதித்து..

கையை கீழே ெகாண்டு ேபாய் அவள் சூத்தை பிசைந்தேன்.. சுன்னி இன்னும் நன்றாய் அவள் வாய்க்குள் ேபாக நான் குண்டியில் கை விட்டு குடைய ம்ம் என்று அவளிடம் முனகல் ெவளிப்பட்டது.. ஆனந்தப் பரவத்ேதாடு அக்குளில் கை விட்டு அவள் முலைகைளத் திருகி கசக்க.. குப்குப்பென்று எனக்கு அவள் வாய்க்குள்ளேயே வெளியானது.. ெகாஞ்ச ேநரம் அப்படியே இருந்தவள்.. பிறகு எச்சிலை துப்பி விட்டு எழுந்து அமர்ந்தாள்.. ேபாட்டுமா காசு தர்றியா என்றாள்.. இரு என்று அவள் கையைப் பிடித்துக் ெகாண்டேன்.. உனக்கு சூத்து நல்லா இருக்கு..

எங்காவது ரு°ம் ேபாடலாமா என்றேன்.. அவள் கவர்ச்சியாய் சிரித்து அடங்கலயா ஆசை என்றாள்.. இல்ல என்றேன்.. சரி ரும் ேவணாம் என் வீடு பக்கத்துலதான் இருக்கு வா ேபாலாம் என்றாள்.. ெகாஞ்ச ேநரம் ெபாறுத்து இருவரும் புறப்பட்ேடாம்.. வெளியே இருட்டி இருந்தது. எங்களை யாரும் கவனிக்கவில்ைல. ஒரு கடையில் டிபன் சாப்பிட்டோம்.. அவளுக்கு மல்லிகை சரம் வாங்கிக் ெகாடுத்ேதன்.. ெபாண்டாட்டி மாதிரி கவனிச்சுக்கறே என்றாள்.. நீயம் ெபாண்டாட்டி மாதிரி நடந்துக்கணும் என்றேன்.. வா உனக்கு எல்லாமே தர்ரேன் என்றாள்..

தியேட்டர் பக்கமாகவே இருநதது அவள் வீடு.. அந்த ஏரியாவே அது மாதிரிதான ேபால.. யாரும் எங்களை ஒரு ெபாருட்டாய் நினைக்கவில்ைல.. சின்ன குடிசை வூீடு அவளுடையது.. கட்டில் கூட இல்ைல.. பாயை விரித்து தரையிலி் ேபாட்டு விட்டு ஒரு சிம்னி விளகக்கை எரிய விட்டு மற்ற விளக்குகளை அணைத்தாள்..

இந்த ெவளிச்சத்துல நீ ேதவதை மாதிரி இருக்கே மாலா என்று அவளைக் கட்டிப் பிடித்ேதன்..என்னை இவ்வளவு துூரம் யாரும் ரசிச்சது இல்லடா என்று அவளும் என்னை இறுகத் தழுவிக் கொண்டாள்.. முதுகை தடவி விட்டுகையை அப்படியே கீழே ெகாண்டு ேபாய் அவள் டிக்கியைப் பிசைந்தேன்…

அப்படியே தடவிப் பிசைந்து கொண்டே அவள் கன்னத்திலும் கழுத்திலும் முத்தமிட்ேடன்.. கையை முன்னுக்கு ெகாண்டு வந்து அவள் புடவை ெகாசுவத்தைப் பிரித்து புடவையை அவிழ்த்ேதன். இரண்டு முலையையும கசக்கி விட்டு நிதானமாய் அவள் ரவிக்கையப் பிரித்ேதன்.. பிராவோடு முலைகளை நக்கிக் ெகாண்டு பாவாடை நாடாவை அவிழ்க்க அது கீழே வட்டமாய் விழுந்தது.. மண்டி ேபாட்டு அவள் சூத்ைத தடவியபடி ெதாடைக்கு நடுவே முகம் பதித்தேன்…

புண்ைடயை நாக்கால் துழாவ ஆஆ என்று அவள் தவித்தாள்.. சூத்து ேமட்ைட தடவிப் பிசைந்து கொண்ேட துளைக்குள் வாயை ெசலுத்தி சப்பினேன்… அவள் ேபாதும்டா ேபாதும்டா என்று முனகினாள்.. அவளாய் பிராவை அவிழ்த்துவிட்டு கீழே படுத்தாள்.. என் சட்ைட ேபன்ைட அவிழ்த்து விட்டாள்.. இரண்டு ேபரும் அம்மணமாய் கட்டி உருண்ேடாம்.. பின்பு அவளை மண்டி ேபாட வைத்து சூத்து ேமட்ைட தடவி வி்ட்டு தயாராய் இருந்த என் பூலை அதற்குள் திணிக்க அவள் அசைசந்து ெகாடுத்து வாங்கிக் ெகாண்டாள்..

அக்குள் வழியாய் கை ேபாட்டு அவள் முலைப் பந்தை திருகி உருட்டியபடி ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்ேதன்.. அவள் உடம்பு குலுங்க குலுங்க எனக்கு ேபரானந்தமாய் இருந்தது.. பின்பு அவளை மல்லாக்க படுக்க வைத்து புண்டைடக்குள் பூலைத் திணிக்க அவள் கால்களால் என்னைப் பின்னிக் ெகாண்டாள்.. நாலைந்து முறை ஏறி அடி்த்ததிலேயே என் சுன்னி பீறிட்டு அடங்கியது.. அவள் என்னை விடாமல் பின்னியபடியே நெருக்கினாள்கொஞ்ச ேநரம் அப்படியே பின்னியபடியே கிடந்தேதாம.. அரைமணி ேநரம்ேபானதும் அவள் என் சுன்னியை உருவி உருவியே அடுத்த ஷாட்டுக்கு தயார் பண்ணினாள்.. என் உடல் முழுவதும் நக்கி நக்கி சூடேற்றி.. சுன்னியை வாய்க்குள் வைத்து சப்பி எடுத்தாள்..

அது நன்றாய் விரைத்தம் அவளே ஏறி கால்களை அகட்டி வைத்துக் ெகாண்டு என் சுன்னியை தன் புண்டைக்குள் திணித்துக் ெகாண்டு குலுங்க குலுங்க ஆரம்பித்தாள்.. நான் இரண்டு கையாலும் அவள் முலைப் பந்தை உருட்டிக் கசக்கினேன்.. அவள் குனிந்து முலைகளை என் வாய்க்குள் திணிக்க நன்றாய் சப்பி முலைகளை உறிஞ்சினேன்…அவள் கவிழ்ந்த வாகிலேயே ஏறி ஏறி குலுங்க குலுங்க ஆனந்தப் பரவசம் இன்னும் ஒரு முறை ெபாங்கி அடங்கியது..

விடிகாலை வரை என்னை அவளும் அவளை நானுமாய் பிழிந்து பிசைந்து விட்ேடாம்… காலையில் உடை அணிந்து புறப்படுகிற ேநரம்.. பாவாடையும் ஜாக்கெட்டுமாய் நின்ற அவளை பார்த்து காமம் மறுபடி பீறிட்டது.. ஆனாலும் என் சுன்னி சுருங்கிப் ேபாயிருந்தது.. அவளை பக்கத்தில் உட்கார வைத்து ஜாக்கெட்ேடாடு ேசர்த்து முலைகளை கசக்க என் சுன்னியை உருவி உருவி எடுத்து இன்னொரு முறை கக்க வைத்தாள்.. பின் அவள் கஸ்டமராகவே ஆகிப் ேபானேன்.

அடுத்த முறை ேபான பாேது அவள் வீட்ல் இல்ைல. அவள் ெகாடுத்த நம்பருக்கு ேபான் பண்ணினேன்.. தான் வர ேநரமாகும் என்றும் சுவர் மீது சாவி இருக்கிறது வீட்டுக்குள் ேபாய் இரு.. நான் ஒருத்திய வரச் ெசால்றேன் என்றாள். நானும் அவள் ெசான்ன மாதிரி ெசய்தேன். இருபது நிமிசம் ேபாயிருக்கும்.. கதவு திறந்து அவள் வந்தாள்.. சின்ன ெபண்.. இருபது வயதிருக்கும்.. நைலக்ஸ் பாவாடையும் காலர் வைத்த சட்டையும் ேபாட்டிருந்தாள்… உதட்ைட மடக்கி ெவட்கமும் சிரிப்புமாய் என்ைனப் பார்த்துக் ெகாண்டு உள்ளே வர.

கதவை சாத்து என்றேன்.. சாத்தினாள்.. அவள் ஒல்லியாக இருந்தாலும்..முலைகள் ெபருசாய் கும்மென்று இருந்தது.. சட்ைடயை மீறி ெதரிந்தது.. கால்பந்தை இரண்டாய் பிரித்து வைத்த மாதிரி குண்டி அளவாய் இருந்தது.. அநியாயத்துக்கு வெட்கப்பட்டவள்.. என் பக்கத்தில் வந்து என்னைப் ேபாலவே கால் நீட்டி அமர்ந்தாள்.. என்னை நிமிாந்து கூடப் பாாக்கவில்லை.. ேபர் எ்ன்ன என்றேன்.. சிநேகா என்றாள்…

அப்ேபாதும் என்னை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்ைல… புதுசா என்றேன் ம்ம் என்று தலையை மட்டும் ஆட்டினாள்.. நான் ேதாளில் கை ேபாட்டு என் பக்கம் இழுக்க வரத் தயங்கினாள்… சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லன்னா ேபாயிர்ேரன் என்று நான் எழுந்து ெகாள்ள சட்டென்று என் கையை பற்றி இழுத்து இஷ்டம் இல்லன்னு ெசான்னனா என்றாள் ெமதுவாய்.. அப்போதும் என்னை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்ைல.. பின்ன இவ்வளவு கூச்சப்படற.. என்றேன்.. பின்ன ஒரு ஆம்பளை பக்கத்துல உட்கார்ந்தா வெட்கம் வராதா… என்றாள்.. இதுக்கே ெவட்கப்பட்டின்னா..

நான் எங்கெங்கயோ ெதாடுவேேன பரவாயில்லயா என்றாள்.. ெதாடவா வேண்டாமா என்றேன்.. ெதாடுங்க என்றாள் ெமதுவாய்… எங்க ெதாட.. எ்னேற்ன்… எஙக் வேண்ணாலும் என்றாள்… இங்க என்று அவள் ெதாடைக்கு மத்தியில் ேநராய் சாமானில் கை வைத்தேன்.. அவள் ெநளிந்து ெகாண்டு இன்னும் அதிகமாய் ெவட்கப்பட்டாள்.. நான் கையை எடுக்காமல் தொடை சந்துக்குள் இன்னும் கையை நுழைத்து ேநராய் புண்டையை நோண்டினேன்…விரலால் வருட வருட அவள உணர்ச்சி வசப்பட ஆரம்பித்தது ெதரிந்தது… கால்க்ளை இபேபாது அகட்டிக் ெகாடுத்தாள்.. என் பக்கமாய் இன்னும் ெநருங்கி வந்தாள்… நான் விடாமல் இன்னும் ஆழமாய் ேநாண்டினேன்..

ஜட்டி ேபாட்டிருந்தாள்… அந்தப் பிளவுக்குள் விரலைத் திணக்க ஆஆஆ என்று நெளிந்து தொடையை ெநருக்கிக் ெகாண்டாள்.. என் விரல் உள்ளே அகப்பட்டு க் ெகாள்ள இன்னும் ஆழமாய் விரலைச் ெசலுத்தினேன்… அவள் அடக்க முடியாமல் சட்டென்று என் மடியில் படுத்து விட்டாள்.. அவள் முதுகை தடவிக் ெகாடுத்ேதன்.. பிரா ஸ்ட்ரிப் கையில் அகப்பட்டது.. கையே கீழே இறக்கி அவள் சூத்தை தடவிக் ெகாடுத்ேதன்.. நடுவிரலால் சூத்து வழியாகவே மறுபடி அவள் புண்டையை நிரடி விரலை உள்ளே ெசலுத்த அய்யோ ேபாதும் என்று எழுந்தவள் என்னை இறுக்கி கட்டிக் ெகாண்டாள்.. அது எனக்கு ேவணும் என்று நான் மறுபடி கால் வழியாய் பாவாடைக்குள் கையை கொண்டு போனேன்…

ெதாடையை ெநருக்கி அவள் கை ேமலும் உள்ளே ேபாக விடாது ெசய்ய.. நான் பலவந்தமாய் தொடையை விலக்கி விட்டு கையை உள்ளே ெகாண்டு ேபானேன்.. இடது கையால் அவள் முகத்தை என் பக்கம் திருப்பி குனிந்து அவள் உதடுகளில் முத்தமிட்ேடன்.. வலது கை உள்ளே ேபாய்க் ெகாண்ேட இருந்து ஒரு வழியாய் அவள் ஜட்டிைய ெதாட்டு விட்டது… சின்ன பன் மாதிரி இருந்தது அவள் புண்டை புடைப்பு.. அதை அப்படியே கசக்கி விரலால் குடைந்தேதன்..அவளாய் இப்போது என் உதட்ைட சப்ப ஆரம்பித்தாள்..

நான் இப்போது முழுசாய் அவள் பாவாடையை உயர்த்தி வி்ட்டேன்.. இரண்டு ெதாடையும் பளபளவென்று ெதரிந்தது.. சற்று இன்னும் உயர்த்த ஜட்டி ேமடு ெதரிந்தது..அவளை என்னிடமிருந்து விலக்கிப் பிரித்து.. அந்த மேட்டில் முகம் பதித்தேதன்..ஜட்டியை கீழிறக்கி விட்டு நக்கி நக்கி நாக்கால் துழாவ அவள் தவிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள்…ஸ்ட்ரா ேபாட்டு உறிஞ்சுகிற மாதிரி சத்தத்ேதாடு உறிஞ்சி எடுக்க அவள் என் கையை எடுத்து தன் முலைகள் மீது வைத்துக் ெகாண்டாள்.. நான் நிமிர்ந்து அவள் சட்டையை பிரித்தேதன்..

முலைகள் இரண்டும் பிராவுக்குள் ்திமிறிக் ெகாண்டிருந்தது… அப்பா உனக்கு இவ்வளவு ெபரிய காயா என்று வாய் வைத்து பால் குடித்ேதன்… அவள் இப்பேழத சுத்துமாய் தன் வயமிழந்து விட்டாள்.. வந்த ேபாது இருந்த வெட்கம் காணமால் போய்.. பேண்டுக்குள் புடைடத்துக் ெகாண்டிருந்த என் சுன்னியை பற்றி திருக ஆரம்பித்தாள்…ெவளிய ெகாண்டு வரும் முயற்சியில்ஜிப்பை பிரித்து என் பேண்டை உருவிப் ேபாட்டாள்.. ஜட்டிக்குள் இருந்து அதை வெளியே எடுத்து தன் முகத்தில் வைத்து ேதய்த்து ேமலும் கீழுமாய் நக்க ஆரம்பித்தாள்..

சற்று முன் ெவட்கப்பட்டவளா இவள் என்று ஆச்சர்யமாயிருந்தது.. பரபரவென்று தன் சட்ைட பிரா எல்லாவற்றையும் அவிழ்த்து பாவாடையை உயர்த்தி ஜட்டியையும் கழட்டிப் ேபாட்டு விட்டு வாவா என்று தவித்து மல்லாந்து ெகாண்டாள்.. நான் அவள் மேல் கவிழ்ந்து படுத்து..அந்த பிஞ்சு முலைகளை வாய்க்குள் திணித்து சப்ப அவள் என் பூலை தன் புண்டைக்குள் திணித்து ஏறு ஏறு என்று தவித்தாள்.. நானாே சுன்னியை வெளியே எடுத்து விட்டு அவள் தொப்புளில் நாக்கு ேபாட அவளோ அய்யோ பிளிஸ் என்று தவித்தாள்..

நான் சிரித்தேதன் அவ்வளவு ெவட்கப்பட்டே என்றேன்..சரி சரி இனி ெவட்கப்படல வா.. என்றாள்.. நான் அப்படியும விடாமல் ெகாஞ்ச ேநரம் சாமானில் நாக்கு ேபாட்டு சுழற்றி விட்டு அவளை ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்ேதன்.. நல்லா நல்ல என்று என் முதுகை தன்ேனாடு ெநருக்கிக் ெகாண்டாள்… குத்து குத்தென்று குத்தக் குத்த அவள் குலுங்கி முனகியது உற்சாகமாயிருந்தது.. ஒரு வழியாய் அவளை திருகி கசக்கி சாறு பிழிந்து விட்டு ஓத்து ஓய்ந்தேன்… அவளுக்கு அடங்கய மாதிரி ெதரியவில்லை.. சுருங்கிப் ேபாயிருந்த என் சுன்னியை விடாமல் கசக்கிக் ெகாண்டே இருந்தாள்.. குனிந்து படுத்து தன் முலைகளை அதில் வைத்து ேதய்த்தாள்…

பின்பு வாயில் வைத்து சப்பி சப்பி அதை மறுபடி கிளம்ப வைத்தாள்… பஸ்சில் கூட்டமாய் இருக்கிற போதெல்லாம் எனக்கு ெராம்ப சங்கடமாயிருக்கும்.. யாராவது எனக்கு பின்னால் நின்று பூலைக் கிளப்பி வைத்து என் சூத்தில் உரசுவார்கள்.. ஆண்களுக்கு கூட என் சூத்து மீது அவ்வளவு ஆசை.. ஒரு ெபண் ஆசைப்படக் கூடாதா என்று ஏக்கமாய் இருக்கும்.. அன்றும் அப்படித்தான்.. ஒருவன் பஸ் கைப்பிடியை பிடித்துக் கொண்டு எக்கி எக்கி என் சூத்து மீது வைத்து தேய்த்துக் ெகாண்டிருந்தான்..நல்ல வேளையாய் நான் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்து விட அவசர அவசரமாய் இறங்கி என் இடம் ேநாக்கி நடந்ேதன்.. நான் கல்லுூரியில் படித்துக் கொண்டு ஒரு கல்யாண சத்திரத்தை பராமரித்து வ்ந்தேதன்.. பழைய சத்திரம் அது. கல்யாணம் இல்ைலயென்றால் என்னை தவிர யாரும் இருக்க மாட்டார்கள்…

நான் சாவி பாேட்டு கதவைத் திறக்க என் பின்னாலேயே வந்த ஒருவன் நானும் இன்னைக்கு நைட்தங்கிக்கலாமா என்றான்.. அவனுக்கு பதினெட்டு வயதுதான் இருக்கும்..எடுப்பாய் அழகாய் இருந்தான்.. அவன் ேபசியது கூட நாணிக் ேகாணி எதோ பெண் பிள்ளை மாதிரி பேசினான்.. ஒருவேளை இவன்தான் பஸ்சில் என்னை பின்னால் உரசியதாே என்று எனக்கு சந்தேகமாய் இருந்தது… அவனா ெதரியவில்ைல..

இருந்தாலும் அவனை உள்ளே விட தயாராயில்ைல.. வெளியிலேயே படுத்துக்க என்று ெசால்லி நான் உள்ளே சென்று கதவை அடைத்து விட்டேன்.. நான் உடை மாற்றி வந்த ேபாது வெளியே பெரிதாய் மழை துூறத் ெதாடங்கி இருந்தது.. வெளியே படுத்திருந்தவனை நினைத்தால் பாவமாக இருந்தது.. வீணாக சந்தேகப்பட்டு விட்டோமோ என்று நினைத்து கதவு திறந்து சரி உள்ள வந்து படுத்துக்க என்றேன்.. அவன் ஆர்வமாய் எழுந்து உள்ளே வந்தான்…என்னை மாதிரி அவனுக்கும் டிக்கி கும்மென்று இருந்தது.. ெபரிய கூடம் அது..

முழுக்க ஜமுக்காளம் விரித்திருந்தது.. எங்க வேண்ணாலும் படுத்துக்க என்று ெசால்லி விட்டு நான் விடி விளக்கை மட்டும் எரிய விட்டு படுத்து விட்ேடன்… ஒரு பெரிய இடி இடித்தைத் ெதாடர்ந்து பவர் கட் ஆகி..விடி விளக்கும் நின்று போய் அறையில் கும்மிருட்டானது.. இருட்டும் குளிரும் எனக்கு ஒரு மாதிரியான மு°டைத் தந்தது.. செக்ஸ் படம் ஒ்ன்றை நினைத்துக் கொண்டு அப்படியே துங்கி விட்டேன்… நான் கண் மு°டி எவ்வளவு நேரம் ஆனதோ…யாராே என்னை நெருங்கி வந்து படுத்து சூத்தை தொட்டு தடவுவதை உணர்ந்து விழித்துக் கொண்டேன்..

அந்தப் பையன்தான்…ஆக பஸ்சில் என்னை உரசி வந்ததும் அவன்தான் என்று தெரிந்து விட்டது.. அவன் என்னை பின்தொடர்ந்ேத வந்திருக்கிறான்… நான் என்னதான் பண்ணுகிறான் பார்க்கலாம் என்று ஒரு சுவாரஸ்யத்தில் அப்படியே உறங்குகிற மாதிரி இருந்தேன்…தொடர்ந்து தடவிக் கொண்டே இருந்தவன் அப்படியே பிடித்து பிடித்து விட்டதில் எனக்கு சுன்னி கிளம்பிக் ெகாள்ள ஆரம்பித்தது.. அவன் சேட்டையை நானும் ரசிக்க ஆரம்பித்ேதன்.. இருட்டும் மழையும் என் ஆர்வத்ைத அதிகமாக்கியது.. நான் ெதாடர்ந்து உறக்கதில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்க அவன் இப்போது தடவுவதை விட்டு காலில் இருந்து என் லுங்கியை ெமலல உயர்த்தினான்..

உள்ளே கை விட்டு என் தொடையை தடவ ஆரம்பிக்க எனக்கு புல்லரித்தது.. படிப்படியாய் கையை அப்படியே தடவிக் கொண்டே ேமேல கையை ெகாண்டு வந்தான்.. அவன் கை என் ஜட்டி வரை வந்து விட.. எனக்கு கசிய ஆரம்பித்து விட்டது.. நான் இப்ேபாது ரசித்து தவித்ேதன்.. ஜட்டி மீதாக ஊர்ந்த அவன் கை பதமாய் என் பூலை வருடியது..ஜட்டி இடைவெளி வழியாய் கையை நுழைத்து விரையை வருடி விட்வன்.. அப்படியே தண்டை பிடித்தான் அதை அப்படியே ெமல்ல உருவி விட அது செமையாய் விரைத்துக் கொண்டது…

அவன் உருவ உருவ நான் பரம சுகத்ைத அனுபவித்தேன்.. அவன் இன்னும் ஆர்வமாகி ஒரு காலை து்க்கி என் ேமல் ேபாட்டான்… தன் சுன்னியை வைத்து என் சூத்தில் தேய்த்தான்.. அத்ேதாடு கையை மேலே ெகாண்டு வந்து என் சட்டை பட்டன்களை அவிழ்த்து விட்டு வயிற்றில் கை ேபாட்டு தடவினான்..தெதாப்பிளல் விரல் போட்டு வருடியவன் மேலே கையை கொண்டு ேபாய் என் மார்க் காம்பை திருகினான்.. எனக்கு அடக்க முடியாத சூடாகி விட்டது..கையை கீழே இற்க்கி என் லுங்கியை அவிழ்க்க முயன்றவன்.. கச்சிதமாக அவிழ்த்தும் விட்டான்..

நான் இப்போது உடம்பில் ஜட்டியோடு மட்டும் இருந்தேன்…ஜட்டிக்குள் கை விட்டு மறுபடி என் சூத்தை தடவி விட்டவன் என்னை காதலி மாதிரி மெதுவாய் புரட்டிப் ேபாட்டு விட்டு என் முீது கவிழந்து படுத்தான்.. அப்ேபாதுதான் அவனும் ஜட்டி மட்டும் ேபாட்டிருப்பது தெரிந்தது..என் வெற்றுடம்பில் ஒவ்வொரு இடமாய் தடவி விட்டு.. கடைசியர் மாரில் வாய் போட்டு சப்பத் ெதாடங்க அதற்கு ேமல் என்னால் முடியவில்ைல.. நானும தயாராகி விட்டேன்..கப்பென்று அவனை இறுக்கி கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டேன்.. அவன் வெற்றுடம்பு குளிருக்கு கதகதப்பாய் இருந்தது..

அவன் ஜட்டிக்குள் கை விட்டு நானும் அவன் சூத்தை தடவிக் கொடுத்ேதன்.. இளநி மட்டை மாதிரி பதமாய் இருந்தது அது.. முலை மாதிரி நினைத்து அதை கசக்கி உருட்ட அவன் என் ஜட்டியையும் கீழிறக்கி அவிழ்த்து விட்டு என் ஜட்டியையும் அவிழ்த்து விட்டான். அம்மாணமாய் இருவரும் கட்டி அப்படியும் இப்படியுமாய் உருண்டோம்…பஸ்சுல என்னை உரசினது நீதானடா என்றேன்.. ஆமா உங்க மேல எனக்கு ெராம்ப ஆசையா இருந்தது..

கேட்டா ஒத்துக்க மாட்டிங்கன்னுதான் பின்னாலயே வந்து இங்க தங்கினேன்.. என்றவன் தன் மார் க் காம்பை என் உதட்டில் வைத்து தேய்க்க நானும் ஆர்வம் வந்து சப்பினேன்.. அவன் தலை மாறி படுத்துக் ெகாண்டு என் சுன்னியை வாயில் வைத்து சப்ப ஆரம்பிக்க அவன் சுன்னி என் முகத்துக்கு ேநராய் இருந்தது.. ஆனால் நான் சப்பாமல் மெல்ல் அதை உருவி விட்டேன்.. அவன் நன்றாய் சப்ப ஆரம்பிக்க என்னால முடியவில்ைல.. நானும் அவன் சுன்னியை முதலில் முத்தம் மட்டும் ெகாடுத்தவன் சட்டென்று வாய்குள் ேபாட்டுக் கொண்டேன்..

ஆனால் அவன்தான் ஆர்வமாய் உறிஞ்சி எடுத்தான்.. நான் சூத்தை எம்பி எம்பி அவன் வாய்க்குள் திணித்ததில் சர் சர்ெரன்று அவன் வாய்க்குள் கக்கி ஓய்ந்து விட்டது.. ஆனால் அவனுக்கு வெளியேறாததால் தொடர்ந்து புலை என் முகத்தில் வைத்து தேய்த்தான்… எனக்கு மு°டு அடங்கி விட்டதால் அவனை விலக்கினேன்.. அப்படியும் அடங்காமல ்என் சூத்தில் வைத்து ேதய்த்து உள்ளே தள்ளப் பார்க்க.. ேபாதும் போ என்று அவனை விரட்டி விட்ேன்.. ெகாஞ்ச ேநரம்.. ெகாஞ்ச ேநரம் என்று அவன் ெகஞ்ச.. ேபாடா என்று அவைன தள்ளி விட்டேன்.. அவன் பாவமாய் ேபாய் படுத்து விட்டான்.. நான் துங்க ஆரம்பித்து விட்டேன்… விடிகாலை நாலு மணி இருக்கும்.. குளிரால் விழிப்பு வந்தது..

நடந்தது நினைப்புக்கு வர என் செக்ஸ் மு°டு மறுபடி ஏறியது.. அவன் சுவர் ஓரமாய் ேபாய் சுருண்டு படுத்திருந்தான்..அவனை பார்த்ததுமே எனக்கு செம மு°டாகியது..ஒரு முறை அவனை சூத்தடித்து விடுவது என்ற முடிவுக்கு வந்து.. அவைன ெநருங்கிப் போய் படுத்தேன்..அவன் எனக்கு செய்த் மாதிரியே ஜட்டிக்குள் கை விட்டு சூத்தை வருடினேன்.. அவன் ஆர்வம் காட்டவில்ைல. ேகாபமாய் இருக்கிறான் என்று புரிந்தது..

ேகாச்சுக்காதே தங்கம் என்று காலை மேலே துக்கி ேபாட்டு முன்புறமாய் கையை கொண்டு ேபாய் அவன் ஜட்டிக்குள் கை விட்டு தண்டை கசக்கினேன்.. நன்றாய் விரைத்துக் கொண்டிருந்தும் அவன் அசையாமல் இருந்தான். நான் அவன் உடம்பிலிருந்து ஜட்டியை கழட்டினேன்.. சூத்தை இதமாய் தடவி விட்டு ேலசாய் பிளந்து விட்டு தயாராயிருந்த என் பூலை உள்ளே திணித்ேதன்.. அவனும் இப்போது மு°டுக்கு வந்து சூத்தை எழுப்பிக் கொடுத்தான்.. அப்படியும் உள்ளே ேபாக சிரமப்பட அவன் எழுந்து மண்டி ேபாட்டுக் கொண்டு இப்ப விடுங்க என்றான்…

அப்றம் நானும் உங்களை ஏறணும் சரியா என்றான்.. சரி என்று அவன் மார்க்காம்பை பற்றி திருகியபடி நான் ஏறி அடிக்க அடிக்க அவன் குலுங்கி முனக சரியாய் உள்ளே போய் வந்தது.. சரியாய் ஏறி அடித்து ஒரு வழியாய் இன்பம் பீறிட்டு ஓய்ந்தது.. இப்ப நான் என்றான்.. வேறு வழி இல்லாமல் ெகாஞ்ச ேநரம் இரு என்று ஓய்ெவடுத்த பின்னால் இப்ப வா என்றேன்.. அவன் என்னை விட திறமையாய் என்னை சூத்தடித்தான்..

.விடிகிற வரை இருவரும் பின்னிப் பிணைந்து கிடந்தேதாம்.. இனிமே வரக் கூடாது என்று காலையில் அவனை எச்சரித்துதான் அனுப்பினேன்.. இருந்தும் அவன் இன்னொரு இரவு வந்த ேபாது என்னால் அனுப்ப முடியவில்ைல.. ஒரு வழியாய் நான் சத்திரத்ைத காலி செய்த பின்புதான் அந்த பழ்க்கம் முடிந்தது.

Scroll to Top