என்னை கவர்ந்தது ஒரு ஆண்டி

Posted on

tamil sex stOries – அது ஒரு நிகழ்ச்சி. பல பேர் வந்திருந்தார்கள் அங்கே. வயசுப் ெபண்களை விட என்னை கவர்ந்தது ஒரு ஆண்டிதான். ஆண்டி என்றும் ெசால்ல முடியாது.. முப்பது முப்பந்ைதந்து வயதுதான். ஒல்லியாகத்தான் இருந்தாள்.. ஆனால் சூத்தும் முலையும நல்ல திரட்சியாய் விம்மிக் ெகாண்டிருந்தது.

எனக்கு அப்படி இருந்தால் ெராம்ப பிடிக்கும்..இதை கரக்ட் பண்னினால் இரவு முழு நீள உல்லாசம் அனுபவிக்கலாம் என்று ேதான்றியது. ஆனால் நிறைய ேபர் இருந்ததால் என்னால் ேபச்சுக் கூட ெகாடுக்க முடியவில்லை. இது நமக்கு இல்லை என்று முடிவு பண்ணி ஏக்கத்தோடு அவளை கடைசியாய் ஒரு முறை பார்த்து விட்டு புறப்பட்டு விட்ேடன்.

ஒரு அதிசயம்.. நான் காரில் ஏறியதும் சார் என்னை தாங்கல்ல இறக்கி விட முடியுமா என்று நான் எந்த டிக்கி ராணிக்கு ஏங்கினேேனா அவள் என்னிடம் வந்து ேகட்க மனசுக்குள் உற்சாகம் பீறிட்டது.. ஓ தாரளமா ஏறிக்குங்க என்றேன்.. அவளோ பின் சீட்டில் ஏறிக் ெகாண்டாள்.. வழியில் எதாவது ேபச்சுக் ெகாடுத்து அவளை மடக்கி விடலாம் என்று கணக்கு ேபாட்டு வண்டியை ெமதுவாய் ெசலுத்திக் ெகாண்ேட எங்க வீடு உங்களுக்கு என்றேன்..

அவள் இடத்ைத ெசான்னாள்.. ஏன் ேகட்கறிங்க என்றாள்.. இல்லை சும்மாதான் என்றேன்… ஒரு நிமிசம் நிறுத்திக்குங்க என்றதும்.. எதாவது தப்பாய் ேபசி இறங்கப் ேபாகிறாள் என்று பயந்தேதன்… அவளோ நான் காரை நான் நிறுத்தியதும் இறங்கி வந்து முன் சீட்டில் ஏறிக் ெகாண்டாள்.. ஏன் வீடு எங்கன்னு ேகட்டிங்க என்றாள் திரும்ப.. நான் சும்மாதான் என்றேன்… பரவாயில்ல எதுவா இருந்தாலும் தைரியமா ேகளுங்க என்றாள்…

எனக்கோ தைரியம் வரவில்ைல….இல்லை வழிலதான் என் வீடு என்று ெமன்று விழுங்க, அவளோ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு ேபாகணும்னு ேதாணுச்சா.. என்றாள் குழைவான குரலில்…இல்லை அதெல்லாம் ்இல்லை.. என்ேறன்… நான்தான் ைதரியமா ேகளுங்க எதுவா இருந்தாலும்னு ெசான்னேன்ல என்றாள் அடுத்து அவளே ரகசியக் குரலில் ேகட்டாள்… என் கூட படுக்கணும்னு ேதாணுதா என்று.. நான் ஆனந்த அதிாச்சியில் அவளைப் பார்க்க நான் அப்போலர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டுதான் இருந்ேதன்..

நீங்க என்னையே லுக் விட்டதை அதனாலதான் உங்களுக்காக ெவயிட் பண்ணி வாசல்லயே நின்னுட்ருந்தேன்…. சும்மா ெசால்லுங்க என் ேமல ஆசைப் படறிங்களா என்றாள் மறுபடி…. நான் கையை நீட்டினேன்… அவளும் கையை நீட்ட ெமதுவாய் பற்றிக் குலுக்கி விட்டு ெராம்ப ேதங்ஸ் இப்படி பிராங்கா ேபசினதுக்கு என்றேன்…அதுக்காக என்னை ேரட்னு நினைச்சுக்காதிங்க.. நான் பிடிச்சிருந்தாதான் யார் ்கூடவும்்ேபாவேன்..

உங்களைப் பிடிச்சிருந்தது அதனாலதான் ெவளிப்படையா ேபசினேன் என்றதும் மறுபடி கையை நீட்ட,,, கையையே நீட்டிட்ருக்கிங்க.. ேவற எதாவது இருந்தா ெகாடுங்க குலுக்க.. என்றாள்.. எல்லாம் வீட்டுக்குப் ேபாய்… என்றேன்.. வீட்டுக்குப் ேபாய்.. என்றாள் ெகாஞ்சலாய்… வீட்டுக்குப் ேபாய்.. உங்களை…என்று நாக்கைசுழற்றிக் காட்டினேன்… நக்குவிங்களா எங்க… என்றாள் ெசக்சியான குரலில்… எனக்கு பிடிச்ச இடத்தில எல்லாம் என்றேன் நானும் ெசக்சியான குரலில்…

நக்க மட்டும்தான் ெசய்விங்களா என்றாள் அவள் திரும்ப.. என் மு°டைக் கிளப்பாதிங்க.. இ ங்கயே ெவச்சு குத்த ஆரம்பிச்சுருவேன்.. என்றேன். வாங்க ேபாங்க எல்ாம் ேவணாம் என்ேபர் மீனாட்சி.. சும்மா வா ேபான்ேன கூப்பிடுங்க… என்றாள… வாடி ேபாடின்னு என்றேன்.. ம்ம் கூப்பிடுங்க இன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க நான் உங்களுக்கு ெபாண்டாட்டியாதானே இருக்கப் ேபாறேன்.. என்றாள்.. வீடு வந்தது..

படு ேவகமாய் இருவரும் உள்ளே நுழைந்து படுக்கை அறைக்குப் ேபானோம்… எவ்வளவு ேநரம் உன்னைப் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கறது என்று ெவறியோடு அவளைக் கட்டித் தழுவி படுக்கையில் உருட்டினேன்… இதுதான் என்னை ெவறி ெகாள்ள வைக்குது.. என்°று அவள் சூத்தை இரண்டு கைகளாலும் தடவிப் பிசைந்ேதன்… அவள் உதடுகளால் என் உதடுகளைக் கவ்விக் ெகாள்ள நானும் அவள் உதட்ைட சுவைத்தேன்..

மாராப்பை விலக்கி ரவிக்கையோடு ேசர்்து அவள் முலைப் பந்துகளை உருட்டிக் கசக்கினேன்… கால்களால் அவளைப் பின்னிக் ெகாண்டு.. இறுக்கி நசுக்கினேன்… கசகசன்னு இருக்கு குளிக்கலாமா என்றாள்… ஓ தாராளமா என்று அவளுக்கு ஒரு ெமல்லிய வேட்டியை எடுத்துக் ெகாடுத்து விட்டு.. நான் ேபண்ட் சட்ைடயை உருவிப் ேபாட்டு ஜட்டியோடு நின்றேன்… அவள் புடவை பாவாைட ரவிக்ைக எல்லாவற்றையும் கழட்டிப் ேபாட்டு நான் ெகாடுத்த ேவட்டியை சுற்றிக் ெகாள்ள… கைப் பிடித்து அவளை பாத்ரு°ம் கூட்டிப் ேபானேன்

.ேவட்டி நனைந்து அவள் உடம்போடு ஒட்டிக் ெகாள்ள படு ெசக்சியாக ெதரிந்தாள்.. நான் அவளை தழுவிக் ெகாள்ளும் முன்பாக அவள் என்்னை பின் புறமிருந்து தழுவி ஜட்டியிலிருந்து விரைத்துக் ெகாண்டிருந்த என் பூலை வெளியே எடுத்து ேசாப்பு ேபாட்டு உருவி விட்டாள்… எனக்கு உடல் முழுவதும்புல்லரித்தது… சோப்பை வாங்கி நானும் அவளுக்கு ேபாட்டு விட்டேன்.. மண்டி ேபாட்டு துணியை து்க்கி நன்றாக தடவி விட்டு அதில் முகம் புதைத்துக் ெகாண்டேன்…

ெவறியேறுதுடி மீனாட்சி இப்படியே ெவச்சு குத்தவா என்றேன்.. ெசய்ங்க இதெல்லாம் ேகட்கணுமா என்றாள்.. நான் நிமிர்ந்து அவள் துணி முடிச்சை பிரித்து விட்டு அவளை அம்மணமாக்கினேன்…. அப்படியே பின்னாலிலிருந்து கட்டிக் ெகாண்டு… ஈரம் படிந்த அவள் முலையைக் கசக்கியபடி சூத்துக்குள் சுன்னியை அழுத்தி திணிக்க அவள் சுவரோடு ஒட்டி நிற்க நான் ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்தேதன்….அவளும் குண்டியை துக்கி அசைத்து ெகாடுத்து வாங்கிக் ெகாண்டாள்…

ம்ம் என்று நானும் ஆஆ என்று அவளும் முனக ெவறி வந்து ேவகமாய் உந்தி குத்தினேன்… முலையை கசக்கி முதுகைக் கடித்து இரண்டு நிமிசம் வைத்து ஏறியதில் குபுக்கென்று ஆனந்தமாய் எனக்கு ெவளியானது… சுன்னி தளர்ந்ததும் ெமதுவாய் வெளியே எடுத்ேதன்… ராத்திரி முழுக்க குத்தப் ேபாறன்னிங்க அதுக்குள்ள டயர்ட் ஆயிட்டிங்க என்றாள்… டயர்ட் ஆயிட்டனா.. வா ெபட்ல ேபாட்டு உன்னை ெகாட்ைட உள்ள ேபாற அளவு குத்தறேன் என்று உடம்பை துடைத்து இருவரும் ெபட்ரு°ம் வந்ேதாம்…

அவள் பாவாடையையும் பிராவையும் மட்டும் அணிந்து என்ேனாடு வந்து படுத்தாள்… ெரடியா என்றாள். இரு ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிட்ருப்போம் என்றேன்.. உன் முதல் ெசக்ஸ் அனுபவத்ைத ெசால்லு என்றேன்… நீங்க ெசாலலுங்க முதல்ல என்றாள். நீ ெசால்லு நான் அப்றம் ெசால்றேன் என்றதும் அவள் ெசால்லத் ெதாடங்கினாள்.

கல்யாணம் ஆகி ெரண்டு வருசம் ஆகியும் எங்களுக்கு குழந்தை இல்்லை… என் புருசன் தினம் குடிச்சுட்டு குடிச்சுட்டு வந்து சரியா வேலை ெசய்ய முடியாம என்னை சூடேத்தி விட்டு படுத்துடுவார்… நாங்க ஒரு மாந்ேதாப்பை குத்தைகக்கு எடுத்°து அதுல குடி இருந்ேதாம்… குத்தகை பணம் வாங்க வீட்டு ஓனர் பையன் வருவான்.. காலேஜ் படிக்கற பையன் பார்க்க அழகா இருப்பான்… என் சூட்டை தணிக்க அவனை பயன்படுத்திக்கறதுன்னு முடிவு பண்ணேன்…

ஒரு சமயம் அவர் வீட்ல இல்லாதப்ப அவன் வந்தான்… நான் ்அவன் வர்ரதுக்கு முன்னாலயே குளிக்கறதுக்கு பாத்ரு°ம் ேபாற மாதிரி ேபாய்ட்ேடன்… அவன் வந்தம் குளிச்சிட்ருக்கேன்…ரகு உள்ள உட்கார் என்றேன்… அவன் உள்ள கட்டில்ல ேபாய் உட்காந்தான்… அங்கேர்ந்து பார்த்தா தட்டி மறைவுல நான் குளிக்கறது நல்லா ெதரியும் . அவன் பாக்கணும்கறதுக்காக நான் ேபச்சுக் ெகாடுக்க,, நான் நினைச்ச மாதிரியே அவன் அந்தப் பக்கம் திரும்பிப் பாத்தான்..

அவனை சூடேத்தற மாதிரி நான் புடவையை அவிழ்த்து ேபாட்டு பாவாடையோட நின்னேன்… ஜாக்கெட்டையும் அவுக்க.. அவன் வாயைப் ெபாளந்துக்கிட்டு பாக்கறது ெதரிஞ்சது. நான் முலையைக் காட்டாம டக்குன்னு திரும்பிக்கிட்டு முதுகை மட்டும் காட்டினேன்…அப்றம் ேபச்சுக் ெகாடுத்துக்கிட்ேட பாவடையை துக்கி ேசாப்பு ேபாட… அவன் தவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்… நானும் தவிக்க விடணும்னுதான் முடிவு பண்ணி முடிஞ்ச வரை அவனுக்கு ேஷா காட்டினேன்.

குளிச்சு முடிச்சதும் ஒரு ெமலிசான புடவையைக் கட்டிக்கிட்டு உள்ள ேபானேன்… அவன் ேபச்சு கூட வராம என்னை ஏக்கமா பாத்துக்கிட்ருந்தான்.. நான் அவன் பக்கத்துல ேபாய் கண்ணாடியை எடுக்கற மாதிரி என் முலைக் கூம்பு அவன் முகத்துக்கு ேநரா ெதரியற மாதிரி நின்னேன்…. அவன் என் தொப்புளைப் பார்த்துட்டு எச்சி முழுங்கினான்.. ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க ரகுன்னேன்… அவன் ஒண்ணுமில்லயேன்னான் பயந்து ேபாய்…. எதாவது வேணும்னா ேகளுன்னேன்… சாமி எப்ப வருவார்…னான்.. காலைலதான் வருவார்.. நீ போய்ட்டு காலைல வர்றியான்னேன்…

அவன் ேபாகத் தயங்கினா படுக்கப் ேபாட்டுர்ரதுன்னு முடிவு பண்ணேன்.. நான் நினைச்ச மாதிரியே அவன் தயங்கி நின்னான்.. ஏன் ரகு என்ன ேவணும்னு நான் ெகாண்டை ேபாடற மாதிரி கைய துக்கி ெதாப்புளும் முலையும் நல்லா ெதரியற மாதிரி காட்ட அவன் கண்ல காமப் பசி ெதரிஞ்சது.. இருந்தாலும் அதை அவன் ெசான்னாதானே நான் தீர்க்க முடியும்… இளநி ேவணும்னான் அவன் திடீர்னு.. மரத்துலல்ல இருக்கு.. ஏறத் ெதரியு/மான்னேன் நான் ெரட்டை அர்த்தத்துல..

ஏறி அனுபவம் இல்ைல.ன்னான்… முதல்ல கட்டிப் பிடிக்கணும் மரத்தை .. அப்றம் காலைப் பின்னி ஏறணும் ெதரியாதான்னேன் கிண்டலா சிரிச்சுக்கிட்டு.. அவன் ஒரு வழியா புரிஞ்சுக்கிட்டான… கட்டிப் புடிக்கலாமான்னான் கண்ல ஏக்கத்ேதாட… மரத்தைதானேன்னேன் இல்லைன்னான்… பின்னே எதைன்னேன்…..

எச்சி முழுங்கிகட்டு உன்னைதான்னான்… என்னையா…அய்யோ.. இதென்ன ஆசைன்னு சும்மா ெபாய் ேகாவம் காட்னேன்…. ப்ளிஸ் மீனாட்சி என் உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிா ஆயிட்டு ஒத்துக்ேகான்னான்…. நான் அவனை முறைக்கற மாதிரி முறைச்சிட்டு சரி ஆசைப்படறே ஒரு தடவை கட்டிப் பிடிச்சுட்டு ேபாயிடுன்னேன்…

.அத்ேதாட முடியாதுன்னு எனக்கு ெதரியாதா…. நான் ெசான்ன மறுநிமிசம் தாவி என்னைக் கட்டிப் பிடிச்சு கண்டபடி முகத்தை ேதய்க்க ஆரம்பிச்சான்… முலைய கசக்கி பாவாைடய துக்கி அங்கங்கே நாக்கு ேபாட்டு நக்கி.. என்னை புரட்டி எடுத்துட்டான.. அவன் ேவகம் ெராம்ப புடிச்சிருந்தது.. ஒரு மணி ேநரம் என்னை குடைஞ்சு எடுத்துட்டான் என்று மீனாட்சி கதையை முடித்தாள்.

கதை ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாதெல்லாம் அவள் கை என் பூலோடு விளையாடிக் ெகாண்டே இருந்தது.. அது விரைத்துக் ெகாண்டிருக்க ெரடியாயிருச்சு ேபால இருக்கே என்றாள்… ஆமா என்ற நான் அவளை இறுகத் தழுவி பாவாைடயோடு ேசர்த்து குண்டியைப் பிசைந்து கசக்கினேன்….

முகத்தை முலையில் ேபாட்டு ேதய்த்து இடுக்கு வழியாய் முலையை வாயாலேயே ெவளியே எடுத்து சப்பினேன் காம்பைக் கடிக்க ஏய் என்று அவள் சிணுங்கினாள்.. பாவாடையை வழித்து சுருட்டி ேமலே ஏற்றி விட்டு ெதாடையை அகலப்படுத்தி அவள் சாமானை விரலால் வருடி கிளர்ச்சி உண்டு பண்ணி விட்டு அவளை மல்லாத்தி அவள் மேல் படர்ந்ேதன்… அவள் கால்களால் ்என்னைப் பின்னிக் ெகாண்டாள்…

அவள் ெகாலுசு என் சூத்தில் உரசியது… ம்ம் என்றாள்… ஏறிக் குத்த ஆரம்பித்ேதன்… படுக்கை குலுங்க குலுங்க ஏறிஅடித்து ஓய்ந்ேதன்…. அடுத்த முறை அவள் என் ேமல் ஏறி அமர்ந்து ெகாண்டாள்… விடிய விடிய இப்படி மாறி மாறி ஓத்து முடித்து ஒரு மணி ேநரம் துங்கினேனாம்…

அய்ந்து மணிக்கு அவள் எழுந்து உடை மாற்றி தயாரானாள்… நான் ெகாண்டு வந்து விடவா என்றேன்.. இல்ைல நான் ஆட்ேடா பிடிச்சு ேபாய்க்கறேன்.. என்றாள். அவள் மறுத்தும் நான் அய்ந்தாயிரம் பணம் ெகாடுத்ே்தன்… நான் அவளை பிரிய மனம் இல்லாமல் சூத்தை தடவிக் ெகாடுத்ேதன்… படுக்கவா என்றாள்… இல்ைல ேவணாம்… ெகாஞ்ச ேநரம் உட்கார். என்றேன்.. பக்கத்தில அவள் அமர….

விலா வழியாய் கை ேபாட்டு அவள் முலைகளை ஜாக்கெட்ேடாடு கசக்க… அவள் அம்மணமாயிருந்த என் குஞ்சைப் பற்றிக் ெகாண்டு கசக்கி உருவி விட்டாள்… நல்லா கிளம்பிக்கிட்டு ஒரு தடவை குத்துங்க என்று புடவையை வழித்து ேமலேற்றிக் ெகாண்டு குனிந்து ெகாள்ள நான் அப்படியே மண்டி ேபாட்டு முலையைக் கசக்கியபடி கடைசி ஷாட்டை முடித்து விட்டு அவளுக்கு ேதங்ஸ் ெசால்லி வழி அனுப்பி வைத்தேன்.