இருவரும் அம்மணமாய் பின்னிக் கொண்டு கிடந்தோம்

Posted on

tamil kamakathaikal – அவன் கை ஜட்டிக்குள்ளும் புகுந்து இறுக்கிப் பிடித்து உருவ ஆரம்பிக்க நான் நிலை ெகாள்ளாமல் தவித்்ேதன்… அவனோ சட்டென்று கையை எடுத்து விட்டான்… என் ெதாடையை நிமிண்டி எதோ சைகை ெசய்து விட்டு எழுந்து ேபாய் விட்டான்…

நான் ஏமாற்றமாய் அவன் ேபான திசையைப் பாாக்க அவன் கதவருகே நின்று என்னை வருமாறு சைகை ெசய்தான்… எனக்கு முதலில் பயமாக இருந்தது… அவன் மறுபடி மறுபடி சைகை ெசய்ய.. நான் என் தவிப்பை அடக்க முடியாமல் எழுந்து ேபாக.. அவன் கதவு திறந்து வெளியே ேபாய் நின்றான்… ெவளிச்சத்தில் பார்த்ததும்தான் ெதரிந்தது.. அவன் என்னை விட சின்ன பையன்…

நான் கிட்டே ேபானதும் ெசக்ஸ் ெவச்சுக்கலாமா என்றான் ெமதுவான குரலில்.. உன் கூடவா ேச என்றேன் ெவறுப்பாய்.. ஏன் உனக்குதான் நல்லா கிளம்பிக்கிட்ேட அப்றம் என்ன என்றான்.. அவனுக்கு மீசை கூட சரியாய் முளைக்கவில்ைல.. கறுப்பாய ேசரி ைபயன் மாதிரி இருந்தான்.. உதடு ெபரிதாய் இருந்தது.. ஆள் கூட ஒரு ெபண் மாதிரி ெசக்சியாய் இருந்தான்.. சூ த்து நன்றாய் புடைத்்து ெபரிதாய் இருந்தது..

சீக்கிரம் ெசால்லு ஒகேவா என்றான்.. அவனைப் பார்த்துக் ெகாண்டே இருந்ததலில் எனக்கும் ஆசை வந்து விட சரி எங்க எ்ன்றேன்.. என் கூட வா என்றான்…ஒரு தட்டிக்கு பின்னால் ேபானான்.. அங்கே பழைய ேசர்கள் குவித்து ைவக்கப்ட்டிருந்தது.. இடம் இருட்டாய் இருக்க… நான் உள்ளே ேபானதும்.. அவன் கதவை சாத்தி கொக்கியைப் ேபாட்டான்….யாரும் வர மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் அவுரு என்றான்…

நீ என்றேன் நான்.. நானும்தான் என்றவன்.. சட்டையக் கழட்டி விட்டு பேன்டையும் அவிழ்த்தான்.. சாயம் ேபான ஜட்டிக்குள் அவன் தண்டு நன்றாய் புடைத்துக் ெகாண்டிருந்தது…எனக்கு ெசக்ஸ் மு°டு கூடிக் ெகாண்டே ேபானது… ம்ம் கழட்டு என்றான்.. நானும் ேவட்டி சட்டையயை அவிழ்த்து விட்டு ஜட்டியோடு நிற்க.. அவனே கை ேபாட்டு ஜட்டியையும் கழட்டி விட்டான்.. நான் ஜட்டியோடு அவன் பூலை கசக்கிப் பார்த்தேன்…

நீயே கழட்டு என்றான்.. அவன் ஜட்டியை நான் கழட்டி விட இரண்டு ேபரும் அந்த இருட்டில் அம்மணமாய் நின்றோம்…இரண்டு ேபருக்கும புல் ெடம்பரில் இருந்தது.. அவன் என் அக்குளுக்கு கீழே கை ெகாடுத்து என்னை இறுக்கமாய் கட்டிப் பிடித்துக் ்ெகாண்டான்…அவன் கை ஒரு இடம் விடாமல் என் உடம்ைப தடவிக் ெகாடுத்து.. கன்னத்ேதாடு கன்னம் வைத்து இழைத்துக் ெகாண்டான்…அவன் கை என் சூத்தைப் பற்றி பிசைந்த ேபாது..

சட்டெேன்று எனக்கும் மு°டு வந்து விட்டது.. கூச்சம் பார்க்காமல் அவன் இரு கன்னத்தையும் பற்றிக் ெகாண்டு பருத்த அவன் உதடுகளில் முத்தம் வைத்து அப்படியே உதட்ைடப் பற்றி சப்பினேன்.. அவன் கை இன்னும் ேவகமாக என் சூத்தை பிசைந்தது.. நான் அவன் உதட்டை் விட்டதும் சட்ெடன்று என் மார்பில் ்முகம் பதித்து மார்க்காம்பை சப்பி உறிய ஆரம்பித்தான்.. எனக்கும் ெவறி கூடிக் ெகாண்டே ேபானது..

அவனை இன்னும் நன்றாய் நான் ெநருக்கிக் ெகாண்டு இளநி மட்டை மாதிரி இருந்த அவன் சூத்தை தடவி அழுத்தினேன்… இரண்டு பேரும் அப்படியே பின்னிப் பிணைந்து ெகாண்டு மாறி மாறி முத்தம் ெகாடுத்துக் ெகாண்ேடாம்.. இரண்டு ேபரின் பூல்களும் முட்டி ேமாதிக் ெகாண்டன.. ஆஆ என்று அவன் தவித்து ஒரு இடம் விடாமல் என்னை நக்க நானும் அதே மாதிரி அவனை இறுக்கி முத்தமிட்டேன்…

அவன் என்னை திரும்பி நிற்க வைத்து என் மாரை பிடித்து கசக்கியபடி சூத்துக்குள் பூலை திணித்தான்.. அது முடியாமல் ேபாக ெதாடைைய ெநருக்கமா ெவச்சுக்க என்றவன் என் ெதாடைகளுக்கிைடயே பூலை திணித்து முன்னும பின்னுமாய் அசைகக் ஆரம்பித்தான்.. அதே சமயம் என் பூலையும் பிடித்து உருவி விட்டான்.. என் ெதாடைகளுக்கியடயே முன்னும் பின்னுமாய் அவள் பூல் இளம் சூட்டோடு ேபாய் வர எனக்கு உற்சாகமாய் இருந்தது…

அவன் ேவக ேவகமாய் அசைய என் ெதாடைகளுக்கிடையிலேயே அவன் பூல் குபுக்கென்று கக்கியது.. ஆஆ என்று தளர்ந்து ேபானவன்.. ஒரு ேபப்பர் எடுத்து துடைத்°து விட்டான்… ஒரு நிமிசம் இரு என்று தன்னை நிதானப் படுத்திக் ெகாண்டவன்.. பிறகு மண்டி ேபாட்டு கப்பென்று என் பூலை வாய்க்குள் திணித்துக் ெகாண்ட ெசம ஊம்பு ஊம்பி ஒரு வழியாய் எனக்கு சிந்த வைத்தான்… இருவரும் சத்தமில்லாமல் அந்த இடத்ைத விட்டு ஆனந்த அனுபவத்ேதாடு வெளியேறினேனாம்.

அடுத்த சம்பவம் ஒரு இரயில்வே ஸ்ேடசன் ட்ரெயினுக்கா ெவயிட்டிங் ரு°மில் கர்திருந்த ேபாது நடந்தது.. காலை 5 மணிக்குதான் ்டிரெயின் என்பதால்நான் வெயிட்டிங் ரு°மில் காத்திருந்தேன்.. அப்ேபாதுதான் அவள் அங்கே வந்தாள்.. முப்பதுக்கு ேமல் இருக்கும் வயது.. ெகாண்டை ேபாட்டு அதில் பூ வைத்திருந்தாள்.. கையில் ஒயர் கூடை.. முதுகு ெபருசாய் ெதரிந்தது.. குண்டி குடம் மாதிரி ெபருசாய் பார்த்ததுமே அய்ட்டம் என்று ெதரிந்தது..

என்னை ஏற இறங்க பார்த்து விட்டு எதிரே வந்து உட்கார்ந்தாள்.. ெகாண்ைடயில் பூவை சரி ெசய்கிற மாதிரி கையை துக்கிய ேபாது.. அவள் வயிறும் ெதாப்புளும் தள தளவென்று ெதரிந்தது.. மாராப்பு ஒதுங்கிப் ேபாய் இரண்டு முலையும் ரவிக்கையை மீறி திமிறிக் ெகாண்டு ெதரிந்தது.. நான் கவனிக்கிறேன் என்று ெதரிந்ததும் நிறைய ஒய்யாரம் பண்ணினாள்.. புடவை ஓரத்தை சரி பண்ணுகிற மாதிரி குனிந்த ேபாது…

அவள் முலை சந்து முழுக்க ெதரிந்தது…ேலா கட் ரவிக்கை ேபாட்டிருந்ததால் அவள் முலைகள் ெகாப்புளிக்கிற மாதிரி பிதுங்கி க் ெகாண்டிருந்தது… நானாய் கூப்பிட ைவக்க ேவண்டும் என்று நினைத்தாள் ேபாலும்.. எழுந்து அங்கும் இங்குமாய் குண்டியை அசைத்து அசைத்து நடந்து என்னை சூடாக்கிப் பார்த்தாள்…அங்கே நாங்கள் இரண்டு ேபர் மட்டும்தான் இருந்ேதாம்.. ஆனாலும் எனக்கு அவளை கூப்பிட துணிச்சல் இல்ைல..

வாயில் நீர் ெசாட்டாத குறையாய் அவளை விழுங்கிக் ெகாண்டிருந்தேன்… அடுத்த கட்ட முயற்சியாய் எனக்கு முன்னால் வந்து நின்றாள்.. எனக்கு பின்னால் கண்ணாடி இருந்தது.. கண்ணாடி பார்த்து தன்னை சரி பண்ணிக் ெகாள்கிற மாதிரி.. என் கண்ணுக்கு முன்னால் ெதாப்புளை தரிசனம் தந்து ெகாண்டு நின்றாள்.. நான் வைத்த கண் வாங்காமல் அவள் ெதாப்புள் பள்ளத்தையே பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க அவள் ேகட்டு விட்டாள்..

பர்ர்துக் கிட்டே இருக்க ேபாலாமா என்றாள்..ெமதுவாய்… மம் ேபாலாம் எங்க என்றேன் தவிப்புடன்.. காசு ெவச்சிருக்கியா என்றாள்.. நான் அவள் ேகட்ட பணத்தை உடளே எடுத்துக் ெகாடுக்க என் கன்த்ைத தடவிக் ்ெகாடுத்து விட்டு நான் முன்னால ேபாறேன் கொஞ்சம் விட்டு பின்னால வா.. என்றாள்… அவள் குண்டியை ரசித்தபடி அவள் ெசான்ன மாதிரி பின்னால் ேபானேன்… இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் அதில் விட்டு குடையப் ேபாகிறேன் என்று நினைத்ததுமே சூடேறியது உடம்பு… ஸ்ேடசனுக்கு தள்ளி இருட்டுக்குள் ேபானாள் அவள்.. நானும் பின் ெதாடர்ந்ேதன்…

அடர்த்தியாய் காடு மாதிரி இருந்தது அந்த இடம்… உள்ளே ேபானதும் ஒரு ஓட்ைட மாருதி ேவன் ெநாடித்துக் ெகாண்டு நின்றது.. துரத்தில் இருந்து ஒரு மஞ்சள் பல்பின் ெவளிச்சம் தவிர சுத்்த இருட்டு.. அவள் ேவனுக்குள் முதலில் என்னை ேபாகச் ெசால்லி விட்டு அடுத்து அவள் உள்ளே வந்தாள்..

சீட்டில் என் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தவள் முந்தாைனையை நழுவ விட்டாள்…கும்முன்னு இருக்கே என்று அக்குளுக்கு கீழே கை ெகாடுத்து அவளை கட்டிக் ெகாண்டேன்… முகத்ேதாடு முகம் உரசி இருவரும் சூடேற்றிக் ெகாண்டோம்.. அவள் கன்னத்ைதப் பிடித்துக் ெகாண்டு உதட்டில் முத்தம் ெகாடுத்து ெகாஞ்ச ேநரம் உதட்ைட சப்பி ருசித்தேன்.. இப்படி வா என்று அவளை அள்ளி என் மடியில் உட்கார வைத்துக் ெகாண்டு கால்களால் கிட்ட ேபாட்டுக் ெகாண்ேடன்…

வயிற்றைத் ெதாட்டு தடவி ெதாப்புளில் விரல் விட்டு குடைந்து விட்டு அப்படியே கையே ேமேல ெகாண்டு ேபானேன்.. இரண்டு பக்கமும் கை போ.ட்டுதிம்மென்றிருந்த முலைகளை முதலில் ெமதுவாய் தடவிக் ெகாடுத்து பிறகு அழுத்திப் பிசைய ஆரம்பித்தேன்… என் பூல் முட்டிக் ெகாண்டு கிளம்பி அவள் சூத்தை அப்படியுமாய் அசைத்து அதை இன்னும விரைப்பாக்கினாள்…

பிளவுஸ் ஊக்குகைள விலக்கி விட்டு பிராவோ டு ெகாத்தாய் பிடித்து கசக்கி அவளை பக்கவாட்டில் திருப்பி அதில் வாய் வைத்து சப்பினேன்… முலைக் காம்புகளை வாய் வைத்து உறீஞ்சிக் ெகாணடேட.. கால் வழியாய் கை யை அவள் புடவைக்குள் நுழைத்தேன்…தொடைகளை கடந்து கை உள்ளே ேபானது.. ெதாடைகளை வருடிக் ெகாண்டே நடு மையத்தில் கை வைத்தேன்.. ஆப்பம் மாதிரி இருந்தது அவள் சாமான்..

அதில் கை விட்டு குடைய க் குடைய அவள் ெநளிய ஆரம்பித்தாள்… என் கை ேவகம் கூடியதும் அவளும் ெவறி வந்த மாதிரி என்னை ப் ேபாட்டுநசுக்க ஆரம்பித்தாள்… நானுமு் வெறியேறி விரலை இன்னுமு் ஆழமாய் உள்ளே விட்டுக் குைடய அவள் ம்ம் ம்ம் என்று முனகிக் ெகாண்டு துள்ளினாள்… ேபாதும் ேபாதும் என்றவள் புடவயை முழுசாய் வழித்து விட்டு குத்து என்றாள்…நான் ேபன்ைட கழட்டி விட்டு சுன்னியை வெளியே எடுத்ேதன்..

அவள் அப்படியே அதன் மீது உட்கார்ந்து சரியாய் ெபாருத்திக் ெகாண்டாள்… உட்கார்ந்த நிலையிலேய ேமலும் கீழுமாய் ஏறி இறங்க என் பூல் உள்ளே ேபாய் ேபாய் வந்தது… ஆஆ° எ்ன்று நானும் அவளும் ஒரு ேசர தவிக்க…முலைகளை இறுக்கிப் பிடித்து கசக்கியபடி நானும் சூத்தை எம்பிக் ெகாடுத்து குத்த குபுக்கென்று உள்ளே ேபாய் எல்லாம் அடங்கியது… ெகாஞ்ச ேநரம் அப்படியே உட்கர்ந்திருந்தவள் பின்பு எழுந்து உடைகளை சரி செய்து ெகாண்டாள்…

அடுத்த சுற்றுக்காக அப்படியே உட்கார்ந்து ேபசிக் ெகாண்டிருந்ேதாம்… அவள் ெபயர் ேமாகனா.. என்று ெதாடங்கி அவள் கதையை ெசான்னாள்… தடவி தடவி மறுபடி சூடேற்றிக் ெகாண்டோம்.. நான் அவள் முலையை உருட்டிக் ெகாண்டிருக்க அவள் என் பூலை உருவி உருவி தயார் பண்ணிக் ெகாண்டிருக்க அப்ேபாதுதான் ெவளியே குரல் ேகட்டது.. அக்கா..ஏட்டு வர்ராரு என்று. ஒரு ெபண் குரல்.. அவன் வந்தா ெதால்லை நீ ேபா என்று மறுபக்கமாய் என்னை ெவளியேற்றி விட்டாள்…

இருட்டில் ஒரு ேபாலீஸ்காரன் உள்ளே ேபாவதைப் பார்த்ேதன்.. நான் ெமதுவாய் அங்கிருந்து நகர ஏன் இன்னும் முடியலயா என்ற குரல் ேகட்ட திசையை பார்தேதன்… அவள்தான் குரல் ெகாடுத்தவள்.. அது ஒரு அரவாணி என்று கிட்ேட ேபானதும் ெதரிந்தது… பிரில் வைத்த பாவாடையும் நைலக்ஸ் சட்ைடயும் ேபாட்டிருந்தாள்… சட்டையை மீறி முலை கும்மென்று ெதரிந்தது.. லிப்ஸ்டிக் ைம எல்லாம் ேபாட்டு கவாச்சியாய் இருந்தாள்… முடியலயான்னு கேட்டேன் என்றாள் மறுபடி.. ஆமா கிளம்பின ேநரத்துல அனுப்பிட்டா என்றேன்…

என்னை ேபாடறியா என்றாள் கவாச்சியாய் சிரித்து ம்ம் என்றேன்… வா என்று கை பிடித்து கூட்டிப் ேபானாள்..வளையல் அணிந்து ெபண் கை மாதிரி சில்ெலன்று இருந்தது.. ஒரு புளிய மரம் பக்கம் கூட்டிப் ேபானாள்.. நின்°னுகிட்டுதான் பண்ணனும் ஒகேவா என்றாள்… ஒகே என்றேன்..

முதலில் கட்டித் தழுவி இருவரும் முத்தம் ெகாடுத்துக் ெகாண்டோம்… சட்ைடயை உயர்த்தி அவள் வயிற்றை தடவிக் ெகாடுத்து விட்டு அவளை திரும்பி நிற்கச் ெசான்னேன்.. கையை உயர்த்தி அவள் மரத்ைத பிடித்துக் ெகாண்டு நிற்க… கை ேபாட்டு ஷர்ட்ேடாடு அவள் முலைகளை கசக்கி உருட்டினேன்.. நன்றாய் கிளம்பிக் ெகாண்டதும்.. அவள் ஸ்கர்ட்ைட உயர்த்தி விட்டு ஜட்டியை கீழீறக்கினேன்… சூத்தின் மீது புூலை நன்றாய் ேதய்த்து உரசி விட்டு உள்ளே திணித்ேதன்… அவள் காலை அகட்டிக் ெகாடுத்து உள்ளே வாங்கிக ெகாள்ள்..

நான் ஏறி அடிக்க ஆரம்பி்்த்ேதன்… முலைகளை நசுக்கி கசக்கிக் ெகாண்டே உந்திக் குத்தியதில் இன்பம் ெபருக்கெடுத்து அடங்கியது. அவளுக்கும் பணம் ெகாடுத்து அங்கிருந்து புறப்பட்டு 5 மணி டிரயினைப் பிடித்து ஊர் வந்து ேசர்ந்தேதன்.. நான் ேபானது அத்தை் வீட்டுக்கு அங்கேதான் பவுனமம்மாவை பார்த்ேதன்.. அத்தை வீட்டில் ேவலைக்காரியாக இருந்தாள்.. கறுப்பாய் பார்க்க கும்மென்று… கடந்த மு்ன°று நாளாய் ேபாட்ட ஆட்டத்தில் அவளைப் பார்த்ததுமேம ஆசை வந்தது… அவளிடம் கேட்டேன்.. அவளும் ஒத்துக் ெகாண்டாள்..

நாளைக்கு மரு*வத்துூர் ேபாறாங்க அவங்க ேபானப்றம் ெவச்சுக்கலாம் என்றாள்.. அது மாதிரி அத்தை குடும்பத்ேதாடு மருவத்துுர் கிளம்பிப் ேபான ேபாது நான் மட்டும் ேவலை இருக்கிறதென்று ெசாலிலி விட்டு பவுனனம்மாவுக்காக காத்திருந்தேதன்… பதினோரு மணிக்கு வந்தாள் அவள்… நைலக்ஸ் ேசலை அணிந்து நைலக்சிேலயே ரவிக்கை ேபாட்டிருக்க சின்ன சின்ன மாவு மு்ட்ைகடகள் மாதிரி முலைகள் இரண்டு பக்கமும் பிதுங்கிக் ெகாண்டிருந்தது..

. உள்ளே நுழைந்துமே அவளைக் கட்டிப் பிடித்து முத்தம் ெகாடுத்து விட்டு கதவை சாத்தி விட்டு ெபட்ரு°ம் கூட்டிப் ேபானேன்… பின்புறமாய் அவளை கட்டிப் பிடித்து ரவிக்கையோடு ேசர்த்து இரண்டு முலைகளையும் பிதுக்கி எடுத்ேஅதன்… ெமதுவா ெமதுவா என்றாள்.. என்னை ெராம் ப பிடிச்சிருக்கா என்றாள்… என் ராசாத்தி ெசார்க்கமே உன்கிட்டதான் இருக்கு என்று பினாத்தியபடி அவளை மடியில் உட்கார வைத்துக் ெகாண்டு இரண்டு முலைகளையும் கசக்கி உருட்டினேன்…

இரு கழட்டிர்ேரன் என்று ரவிக்கைய கழட்டி விட்டாள்… ெகாத்தாய் அப்படியே வாய்க்குள் ேபாட்டுக் ெகாண்டு சப்பினேன் பாவாடையை முழுசாய் வழித்து சுருட்டி விட.. அவள் பளபளத்த குண்டி இப்ேபாது கையில் பட்டது.. இரண்டு கையாலும் அதை ஆசை தீர பிசைந்து விட.. அவள் நாடாவை அவிழ்த்து பாவாடையை முழுசாய் உடம்பிலிருந்து உருவிப் ேபாட்டாள்.. இரண்டு ேபரும் இப்ேபாது அம்மணாய் பின்னிக் ெகாண்டிருந்ேதாம்..

இறுக்கி ெநருக்கிக் ெகாண்டு இருவரும் ேமலும் கீழுமாய் பின்னி உருண்டோம்… நான் கீழே இறங்கி அவள் ெதாடை மத்தியில் முகம் புதைத்து சாமானில் வாய் ேபாட்டேன்… பிளவில் நாக்கை விட்டு நிமிண்ட நிமிண்ட அவள் தவிக்க ஆரம்பித்தாள்..ேபாதும்டா ேபாதும்டா என்று என்னை ேமேல இழுத்தாள்…

நான் அவளை புரட்டிப் ேபாட்டு சூத்தையும் நக்கிக் ெகாடுத்ேதன்.. இரண்ைடயும் மாற்றி அழுத்திப் பிசைய அவள் ெபாறுமையிழந்து என்னைப் புரட்டி கீழே தள்ளினான்.. கால்க்ளை விரித்து வைத்துக் ெகாண்டு என் ேமேல ஏறி அமர்ந்தாள்… விரைத்துக் ெகாண்டிருந்த என் பூலை எடுத்து சாமானுக்குள் பக்குவமாய் திணித்துக் ெகாண்டு ேமலும் கீழுமாய் குலுங்க எனக்குள் இன்பம் ெபருக்கெடுத்தது..

குலுங்கிக் ெகாண்டிருந்த அவள் முலைகளைப் பற்றித் திருகி உருட்ட அவள் இன்னும் ேவகமாய் இயங்க ஆரம்பித்தாள்.. அவள் சூத்தைப் பற்றி துூக்கிக் ெகாடுக்க ஆஆஆ என்று இருவரும் முனக இன்ப ெவள்ளம் ெபருக்கெடுத்துப் பாய்ந்தது… அப்படியே இரு என்று சுன்னியை புண்ைடக்குள்ளேயே வைத்திருந்தாள்.. நான் இரண்டு கையையும் நீட்ட அவள் முகத்தைத என் முகத்துக்கருேக ெகாண்டு வர..

ெராம்ப ேதங்ஸ் தங்கம் என்று உதட்டில் முத்தமிட.. இரு இன்னும் முடியல என்றாள்… ெகாஞ்ச ேநரம் அப்படியே பின்னிக் கிடந்ேதாம்… கை ேபாட்டு ஒருவருக்கொருவர் மறுபடி சூடேற்றிக் ெகாண்டோம்.. அவள் கை என் சுன்னியையே உருட்டிக் ெகாண்டிருந்தது.. ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அது மறுபடி விரைக்கத் ெதாடங்கியது.. பக்கவாட்டில் தழுவிக் ெகாண்டு உதட்டில் முத்தமிட்டேன்…

ஆரம்பிக்கலாமா என்றாள்… ம்ம் என்றேன் நான் தயாராகி… அவள் குனிந்து மண்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டாள்… பளபளவென்றிருந்த சூத்தை தடவிக் ெகாடுத்து விட்டு காலை அகட்டி வைத்து உள்ளே திணித்ேதன்.. அவள் அசைந்து ெகாடுத்து வாங்கிக ெகாண்டாள்.. அவள் இடுப்பைப் பிடித்துக் ெகாண்டு நான் ஏறி அடிக்க ஆரம்பித்தேதன்்.. படுக்கை குலுங்கியது.. உச்ச கட்டம் வந்ததும் ெதாங்கிக் ெகாண்டிருந்த அவள் முலைகளைப் பற்றிப் பிசைந்து உருட்டியபடி ேவக ேவகமாய் குத்த ஊறலெடுத்து தண்ணி உள்ளே பாய்ந்தது…

ஆ ஆஆ என்று இரண்டு ேபரும் துவண்டு ேபாய் சரிந்ேதாம்… ஆசை தீர்ந்துச்சா என்றாள் பவுனு…தீரும் ேபால ெதரியல இன்னும் தான் ேநரம் இருக்கே என்றேன்.. ஏயப்பா நீ ெபால்லாதவனா இருக்கியே ேபசாம என்னை ெவச்சுக்கோயேன் என்றாள்… நான் ெவச்சுக்கத்தான் ேபாறேன்…

இப்படி நாம சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ேபாதெல்லாம் நீ மறுக்காம வரணும் என்றேன்…வர்ரேன்டா என் ராசா எனக்கும் உன்னை இப்ப ெராம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ கூப்பிடறப்ப எல்லாம் நான் வர்ேரன்.. என்றாள்..

இருவரும் அம்மணமாய் பின்னிக் ெகாண்டு கிடந்ேதாம்…அதன் பின்னாலும் மாலையாகும் வரை இரண்டு முறை அவளை வேலை செய்தேதன்… எங்கள் கள்ள உறவு பின்னால் பல காலம் யாருக்கும் ெதரியாமல் ெதாடர்ந்தது.. பவுனம்மாவை என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது.